De Ketterse Kathedraal


De zachte krachten van Theo & Mohammed

VKblog van donderdag 7 oktober 2010 door Wim Duzijn

"We zullen de wereld moeten volbouwen met heidense, ketterse en atheistische tempels, moskeeën en kathedralen om het pyamavolk van ons af te houden..." Jan Blokker (in een Volkskrantcolumn)De zachte krachten zullen zeker winnen
in ’t eind -- dit hoor ik als een innig fluistren
in mij: zoo ’t zweeg zou alle licht verduistren
alle warmte zou verstarren van binnen.
De machten die de liefde nog omkluistren
zal zij, allengs voortschrijdend, overwinnen...
Liefde is de zin van ’t leven der planeten..."

Henriëtte Roland Holst
religieus socialiste (1869-1952)


1. Mohammed B. en de wetten van het universum

In het jaar 2004 maakte Mohammed Bouyeri, een vertegenwoordiger van op wraakzucht gebaseerd religieus martelaarsdenken, met behulp van zeer aardse moordwapens van de rebelse opportunist THEO VAN GOGH, een flapuit die als schrijver van kritische ('schelden mag') artikelen door weinig mensen serieus werd genomen, een aangepaste held, een idool zelfs, een man waarvoor het establishment, dat hem tijdens zijn leven haatte als de pest, zelfs een standbeeld heeft opgericht, een zeer anti-Islamitische daad zou je kunnen stellen, omdat de Koran elk proces van idolisering afwijst, vanuit de redenering dat alleen God als wikker en beschikker van het leven belangrijk mag worden gemaakt, zodat je nooit jezelf of een ander op de stoel van God mag plaatsen.
Niet bijzonder slim dus, die idolenscheppende daad van de zich 'moslim' noemende wreker Mohammed B.

Bouyeri droeg toen hij werd gearresteerd een afscheidsgedicht met de titel In bloed gedoopt bij zich, waaruit bleek dat hij als martelaar had willen sterven. Het gedicht begint met de volgende regels:
"Ik laat een boodschap achter - Voor jou de vechter ... De boom van Tahweed is afwachtend - Naar jouw bloed smachtend..."

Dat woordje Tawheed, dat door Mohammed B. werd gebruikt als moralistisch excuus, is in wezen een anti-moralistisch, holistisch begrip dat verwijst naar de eenheid van alles wat bestaat.
Die eenheidsgedachte wil mensen er op wijzen dat we allemaal (of we nu goed of slecht zijn, dat doet niet terzake) gemaakt zijn door een schepper, die aan zichzelf genoeg heeft en daarom door niemand geclaimd mag worden.
Mohammed B. echter kon in Theo van Gogh geen medemens zien en maakte hem daarom (net als een gewone ordinaire heidense misdadiger die maling heeft aan religieuze boodschappen) op een zeer aardse, anti-spirituele wijze dood. Geen intelligente, religieuze daad dus, maar een hele simpele militante daad, die binnen de ordelijke wereld van de seculiere rechtstaat crimineel moet worden genoemd.

Waarom hij koos voor geweld heeft hij nooit verteld. Een feit is wel dat hij niet altijd gewelddadig is geweest. In het verleden heeft hij laten blijken dat hij zich aangetrokken voelde tot denkbeelden die je met een beetje goede wil holistische NEW-AGE-gedachten zou kunnen noemen, gedachten dus die uitgaan van het bestaan van het een of andere intelligente plan dat betrekking heeft op alle bewoners van onze planeet.
Het volgende fragment - door hem waarschijnlijk (zonder bronvermelding) uit een filosofisch werk overgeschreven - getuigt daarvan:

"De mens is onderdeel van het universum.
De wetten die de menselijke natuur beheersen onderscheiden zich niet van de wetten die het universum beheersen. Met zijn lichamelijke functies volgt de mens onvrijwillig dezelfde natuurwetten die in het universum gelden. De groei van een mens, zijn omstandigheden qua gezondheid en ziekte, en zijn leven en dood zijn onderdeel van het systeem van die natuurlijke wetten. Zelfs de gevolgen van zijn vrijwillige daden worden door de universele wetten bepaald.
Fysiek gezien is elk levend wezen op aarde moslim (hij die zich heeft overgegeven aan de universele orde).
De mens kan de manier waarop God (Allah) de wetten in het universum tot uitvoer heeft gebracht niet veranderen.
Het is daarom wenselijk dat hij ook in die aspecten van zijn leven waarin bij de mogelijkheid tot een vrije keuze heeft gekregen de islam volgt en dat hij de goddelijke wet in alle zaken van het leven laat beslissen, zodat er harmonie ontstaat tussen de mens en de rest van het universum.
Deze praktische bewustwording overstijgt alle raciale, nationale, (politiek) ideologische en materiele kwesties, omdat het geweten de vrijwillige keuze heeft gemaakt zich te voegen bij één universeel bewustzijn...
Het woord integreren betekent: ‘in een groter geheel opgenomen worden'. Deze betekenis omvat voor mij het hele islamitische concept van onderwerping (lichaam en geest) aan die ene Macht die de schepper is van het grote geheel dat we het universum noemen - en waar de mens deel van uitmaakt."

Zoals gezegd een New Age achtig betoog, dat echter op losse schroeven wordt gezet door de stelling dat de aan de islam gebonden 'goddelijke wet' moet worden gevolgd, een verwijzing dus naar enge, zich god wanende duistere figuren, die in donkere achterkamertjes dodgewone mensenwetten fabriceren (de sharia) die 'goddelijk' worden genoemd, hetgeen je als anti-theologische Tawheed-denker nooit mag doen. Omdat een Tawheed-denker geen theoloog is maar een humanist, die in elk mens een broeder dient te zien, iemand waar je kwaad op kunt worden, iemand waar je een discussie mee aan gaat, maar niet iemand die je dood mag slaan, omdat het doodslaan van een ander de (goddelijke) eenheidsgedachte ondermijnt.  


2. Mohammed B. & New Age

NEW AGE-denken, met zijn voorliefde voor een mystiek aandoend verlangen naar eenheid - deel willen uitmaken van het grote kosmische plan - behoort volgens het theoretische gedachtegoed dat we ASTROLOGIE noemen bij de WATER-tekens in het algemeen, en het dierenriemteken VIS in het bijzonder.
Water omvat alles, behalve het element VUUR. Wat te heet is wordt gekoeld met water..., een simpele constatering waaraan diepzinnige filosofische overwegingen gekoppeld kunnen worden. De astrolgische elementenleer heeft altijd deel uitgenaakt van holistische denkrichtingen binnen de Islam, juist omdat de kosmische visie op het bestaan de islamitische eenheidsgedachte (alle mensen zijn via kosmische wetten met elkaar verbonden) ondersteunt.metro stations in dubai, die verwijzen naar de vier elementen


Opmerkelijk is dat Mohammed B. vanuit astrologisch gezichtspunt bezien sterk beinvloed wordt door het dierenriemteken Vis, dat beheerst wordt door de planeet Neptunus (zie het plaatje hieronder).
Neptunus is volgens de astrologische traditie bij uitstek de planeet van de mystiek en omdat het teken Vis een waterteken is (net als de tekens Kreeft en Schorpioen) zal die mystiek zich concentreren rondom de eigenschappen die het element water karakteriseren, namelijk: overgave, samensmelting, eenwording, met alles verbonden willen zijn, integreren, verschillen opheffen, egaliseren, etc.
Het is dan ook een wonderlijke zaak dat Theo van Gogh, die ooit (via een verwijzing naar een gedicht van Henriette Roland Holst - zie citaat hierboven) beweerde dat de zachte krachten de hardheid van het leven weg moeten vagen, is vermoord door een eenheidsdenker, die met zijn ideaal van de grote eenwording een 'New Age denker' genoemd kan worden.


sterke vis invloeden

New Age (een vorm van Amerikaans smeltkroesdenken - "uit veelheid eenheid scheppen") wordt door het Nederlandse nihilistendom afgewezen. God bestaat in hun wereld niet behalve wanneer hij als een afgericht paard voor de kar van het establishment gespannen kan worden.
Nihilistische (of verdelende) religiositeit is weinig meer dan zelfaanbidding.
God is volgens de religieuze nihilist niet de onkenbare die naamloos dient te zijn, nee, God leer je uit een boekje. Als je de God van het boekje kent ben je theoloog (een plaatsvervanger van god) en mag je mensen die het boekje afwijzen 'de duivel' noemen.

Met mystieke eenwording of zachte kracht kan je volgens zulke religieuze nihilisten niks beginnen - helemaal al niet wanneer die eenwording liefheid en kinderlijkheid bij de zoeker vooronderstelt - eigenschappen die vaak diepe walging oproepen.
En juist omdat 'volwassen' genoemd cynisme en hardvochtig, opportunistisch ondernemerschap het aan zinloze boekjes gebonden culturele leven in hun greep houden is er voor gevoelige en naieve mensen die in een op verdeling en versplintering van het bestaan gerichte mannenwereld niet kunnen overleven geen andere keus dan te kiezen voor een mannelijke vorm van eenwordingsdenken dat niet op liefdevolle (vrouwelijke) overgave, maar op destructieve overgave is gebaseerd. Geen overgave aan God, maar een overgave aan de tot God uitgeroepen, demoniserende priester.
De dood is daarbij niet langer boeman, maar een verlosser, die het ideaal van de eenheid moet dienten, een eenheid die af moet rekenen met 'verdelers', die door 'de lachende doder' als vijanden van God worden beschouwd.

"Dit is dan mijn laatste woord... Door kogels doorboord... In bloed gedoopt... Zoals ik had gehoopt" (Mohammed B. - 'de lachende doder')

Het is die vreemde duistere, wraakzuchtige verlosser, een broedermoordenaar die de dood als een vorm van bevrijding ziet, die de levensgenieter Theo van Gogh heeft weggevoerd uit zijn nihilistische kwajongensparadijs.
En de vraag die we ons moeten stellen is of wij als morrende buitenstaanders tegenover die duistere verlossers met hun destructieve eenheidsverlangen een lichtende, bevrijdende vorm van eenheid scheppend verlossingsdenken kunnen plaatsen - geen dood en verderf zaaiende verdelers naar voren schuiven dus, maar bruggen bouwende levendmakers.
Heeft het - met andere woorden - zin te klagen en aan te klagen in een nihilistisch universum, waarin religieuze mensen 'duivel-scheppers' zijn?
Of is al dat geklaag kinderachtig zelfbeklag van mensen die elk geloof in positieve, eenheid scheppende antwoorden verloren hebben? (Wim Duzijn, 11-7-2005)


3. Astrologen over het teken VIS

"Vissen bevinden zich vaak op plaatsen waar rituelen, illusies en spektakels opgevoerd worden.
Het onvermogen van de Vis om te functioneren in de werkelijkheid van alle dag, kan leiden tot besluiteloosheid of tot een vlucht uit de werkelijkheid.
Het belangrijkste kenmerk van de Vis is zijn gebrek aan realiteitsgevoel. Hij staat niet met zijn voeten op de aarde. Zijn blik is naar binnen gekeerd waardoor hij niet ziet wat er in zijn naaste omgeving gebeurt.
Zijn gevoel kan tot stormachtige toestanden leiden. De Vis is geen subtiel en teer wezentje zoals hij vaak wordt afgeschilderd, hij kan hartstochtelijk en woest zijn, het geduld verliezen en in woede uitbarsten. Dat heeft vaak te maken met zijn kwetsbaarheid en uit onmacht gaat hij in de verdediging.
Over het algemeen is de Vis vriendelijk, vrolijk en opgeruimd maar hij kan heel snel onderduiken in een koele donkere zee van verdriet en eenzaamheid, die hem gevoelig maakt voor negatieve invloeden - zozeer dat hij er de willoze slaaf van wordt."


'K Loop zomaar binnen Heer, net van m'n werk
Niet voor de priester Heer, of 't antiek
Ik kom alleen maar Heer, voor de muziek
Maakt 't wat uit oh Heer, dat ik niet bid
'K Ben niet hervormd of zo, niet katholiek
Ik kom alleen maar hier voor de muziek...

D.C. Lewis - Mijn Gebed (1970)

"The principles of Tawheed (God is not a tribal idol, but a God for all people) and Brotherhood (all people are equal) lay the foundation of the Islamic social order." (Masudul Alam Choudhury)

Info: Mohammed Bouyeri (Amsterdam, 8 maart 1978), in de Nederlandse pers vaak aangeduid als Mohammed B., is een Nederlands-Marokkaanse extremist die een levenslange gevangenisstraf uitzit voor de moord op de cineast en columnist Theo van Gogh. Deze moord pleegde hij op 2 november 2004.