De Ketterse Kathedraal


De Goddelijke wetenschap

VKblog van vrijdag 10 september 2010 door Wim Duzijn


"He who knows how to calculate
the Cycles and the Planetary courses
but does not, of him the Scripture saith:
'... but they regard not the work of the Lord,
neither have they considered the operation
of His Hands!'


In the first Order of the Talmud (Moed - Festival seasons), in the first Tractate (B'rachot - Blessings) on the reverse side of the 59th page, we find the following three remarkable statements concerning the casting of horoscopes:

B. Zufra ben Tuviah said in Rab's name: "... He who is able to calculate the cycles and the Planetary Courses, but does not, one may hold no conversation with him!"
Rabbi Shimon ben Pazzi said: "He who knows how to calculate the Cycles and the Planetary courses but does not, of him the Scripture saith: '... but they regard not the work of the Lord, neither have they considered the operation of His Hands!' (Isaiah 5:12)"
Rabbi Samuel ben Nachmani said: "How do we know it is one's Duty to calculate the cycles and the Planetary Courses? Because it is written: 'for this is your wisdom and understanding in the sight of the peoples... '(Deuteronomy 4:6).
What wisdom and understanding is '...in the sight of the peoples...?' It is the science of the Cycles and the Planets!"

Rabbi JOEL DOBIN (Middletown NY, Oct. 26, 1926, 11u7m - June 25, 2012)
[In addition to his work as a congregational rabbi, Joel was an author, publishing two books about the relationship between Jewish teachings, Kabbalah, and astrology]


De Goddelijke Wetenschap
Commentaar Wim Duzijn 2010

De zinsnede '... men mag geen gesprekken met hem aanknopen..." is een eufemisme voor excommunicatie.
Dat betekent dus dat volgens de rabbijnen die hierboven worden geciteeerd diegene die in staat is horoscopen op te stellen (en te duiden) maar dat weigert te doen streng bestraft dient te worden door de joodse gemeenschap.
De stelling van Rabbi Shimon impliceert dat degene die weigert horoscopen te vervaardigen in feite weigert getuigenis af te leggen van de grootheid en glorie van God.
Tenslotte wijst de uitspraak van Rabbi Samuel er op dat diegene die niet weet hoe je een horoscoop moet vervaardigen er zorg voor moet dragen zich die kennis of wetenschap zo snel mogelijk eigen te maken, omdat astrologie de mens in direct contact brengt met God.

Opmerkelijk is dat Joel Dobin via een verwijzing naar de Talmoed mensen die astrologie als wetenschap afwijzen uitroept tot 'vijanden van God', een opvatting die haaks staat op het Messianistische, zionisme-gebonden, orthodox-religieuze denken, dat geen kracht erkent buiten 'de God van Israel'.
Het geloof in dat gereduceerde Godsbeeld leidt ertoe dat men weigert het niet aan een ras of volk gebonden pluriforme mensbeeld van de astroloog als 'heilig' te ervaren - mogelijk omdat het astrologische mensbeeld god en duivel aan elkaar gelijk stelt: niet vanuit de bedoeling 'kwaad' 'goed' te praten, maar om te voorkomen dat zich 'goed' wanende mensen 'kwaad' gaan aanmoedigen, stimuleren en zelfs scheppen, vanuit het irrationele verlangen 'moreel hoogstaande mensen' te willen zijn.

Simpel gesteld: wat een verdraagzaam, liberaal mens tolereert wijst de kwaadscheppende (morele) mens af, omdat hij 'het kwaad' nodig heeft om op een gemakzuchtige, niet door schuldgevoelens geplaagde wijze altijd 'goed', dus ook altijd kwaad te kunnen zijn.
Moraal is er dus niet om het leven te beschermen, maar om het leven - en dan vooral het leven van 'de vreemde anderen' - aan banden te leggen.
Het is dat soort mensen waar het verhaal over de verdrijving van de eerste mensen uit het paradijs naar verwijst. Zij willen met behulp van de moraal (de kennis van goed en kwaad) gelijk worden aan God.
De boom van het Leven - die ook deel uitmaakt van het paradijs - wijzen ze af...


De twaalf stammen & de twaalf zodiaktekens,
volgens Rabbi Joel C. Dobin

Benjamin (de Wolf) and Judah (de Leeuw) (verwijzingen naar de Vuurtekens RAM en LEEUW) vertegenwoordigen de Joodse Staat Israel
De andere tekens (die binnen het religieus-orthodoxe denken 'stammen' worden genoemd) zijn verdwenen. Ze worden aangeduid als 'De verloren tien stammen'
'Verloren' betekent dat de band met god (lees: 'de joodse wet') verbroken is, een stelling die er op wijst dat de arrogantie en de agressie die (als negatieve uitingen) bij de tekens Leeuw en Ram horen niet gezien mogen worden als menselijke tekortkomingen. Al diegenen die in de rechts-orthodoxe Messias geen Koning (Leeuw) en Soldaat (Ram) willen zien worden 'vijanden van gods volk' genoemd.

Aries: Benjamin impulsiveness; selfishness; self-confidence; loyalty;
Taurus: Reuben appetite for Earthly pleasures; sexual beauty; peaceable
Gemini: Simeon brother of violence with Levi; intellectual; communicative
Cancer: Levi brother of violence with Simon; emotional; motherly
Leo: Judah kings; generosity; vengeance; being on top
Virgo: Zebulun new experiences; glass; precision; analysis
Libra: Issachar servitude; weighing all options; judiciousness
Scorpio: Dan judgement; violence; emotional imbalance; snake
Sagittarius: Gad good fortune; expansiveness; religiosity
Capricorn: Asher wealth; hard work; old in youth, young in old age
Aquarius: Naphtali goodly words; satisfaction; swift; communicative
Pisces: Joseph emotional security; occult ability; confusing

De Ephod: Plaat van het Oordeel

Dat de joodse religie geworteld is in het Perzisch-Mesopotamische kosmisch-religieuze denken wordt duidelijk wanneer we een blik werpen op de gewaden die hogepriesters in het verre geleden droegen.
Een belangrijk onderdeel was de zogenoemde Efod of 'Ephod', een borstplaat, bestaande uit twaalf edelstenen, die in vier rijen waren gerangschikt (een verwijzing naar de 12 dierenriemtekens en de vier astrologische elementen).
De borstplaat stond bekend als "de plaat van het oordeel", een begrip dat volgens sommige joodse tekstuitleggers niet betekent dat de mens blindelings veroordeeld wordt, maar dat hij deel uitmaakt van een goddelijk systeem dat rechtvaardig is (een opvatting die in strijd is met de vreemde theorie van de tien verloren stammen).
De efod werd op de schouders vastgemaakt met twee onyxstenen. De joodse historicus Josephus schrijft dat een van de onyxknopen van de efod zou gaan stralen en schitteren wanneer God de rituele offerdiensten bijwoonde.

Josephus & de symbolen van de Ephod

In Josephus, hoofdstuk VII, vers 7 lezen we het volgende:
"De efod (priesterschort) toont aan dat YHWH het heelal heeft gemaakt van vier elementen (vuur, lucht, water, aarde). En wat betreft het verweven goud, veronderstel ik dat het verband houdt met de goddelijke pracht waardoor alle dingen worden verlicht."
Josephus stelde dat de borstplaat in het midden van de schort geplaatst werd, om zodoende aan te geven dat de aarde het middelpunt van het heelal is.
De gordel, die de hogepriester droeg, symboliseerde de oceaan (het element Water), waaruit al het leven is ontstaan.
Over de twaalf edelstenen in de borstplaat merkt hij op: "of we nu in hen de maanden zien, of dat we in hen de tekens zien die de Grieken de dierenriem noemen, we moeten ons bewust worden van hun betekenis".
De mijter, die lichtblauw van kleur was, symboliseerde volgens hem de hemel - het astrologische element Lucht. (Bron: Children of Yahweh website)


Aanvullende info: Het Perzische Zoroastrisme was een Vuur-religie, de pre-Islamitische religie in Mecca was een vrouwelijke Water (Maan) cultuur (de mannelijke priesters droegen vrouwengewaden), en de Babylonisch-Mesopotamische religie was een gecombineerde Water (Maan of Nanna=Moeder) and Vuur (Jupiter|Marduk) cultuur.


Toegevoegd in 2015:
Rivki Kutnovsky: “A soul does not have a religion”
Gesprek met Lisette Thooft, 4-11-2015

Vraag: How does Kabbalah connect different faiths?
Antwoord: “There is a reason for each religion. It is like different languages but at the end of the day we are all human.
We are supposed to help each other. Take the sun: whatever you call it, you are entitled to enjoy it. The same with the creator.
We are all meant to create miracles, whether you call that God light, energy or anything else. When you understand the consciousness of it, then it is not about the separation but about the unity. Hindu, muslim, it is all welcome because it is all human.
In the end, the essence of what we are is way beyond religion, it is much deeper.
Kabbalists look at the soul level. And a soul does not have a religion. You can be hindu, muslim or whatever, and practice Kabbalah.

Vraag: What does Kabbalah say about human dignity?
Antwoord: “That is the key to a lot of our issues and problems. When you put somebody down, there is no way to be creative or to be a channel for something bigger.
None of us is meant to be a policeman of God. When I have more than anyone else, I am meant to share, not to show off.”