De Ketterse Kathedraal


De Vierde Weg

VKblog van woensdag 1 september 2010 door Wim Duzijn


Het gedachtegoed van Gurdjieff wordt 'de Vierde Weg' genoemd.
De Eerste weg is die van de fakir. Die richt zich op (het beteugelen van) de lichamelijkheid.
De Tweede weg, de weg van de monnik, richt zich op (het beteugelen van) emoties en gevoelens.
De Derde weg van de yogi richt zich op het beteugelen van het denken en het intellect.
De door Gurdjieff uitgewerkte Vierde weg was de weg van de "slimme of sluwe" mens.
De slimme mens kent de regels en normen van de eerste wegen, maar is geen volgeling van een daarbij behorend religieus of filosofisch systeem.
De mens op de Vierde weg kiest bewust voor datgene wat bruikbaar en nodig is voor zijn eigen ontwikkeling. Je zou hem een 'sociale eenling' kunnen noemen. (Wikipedia info)


George Ivanovitsj Gurdjieff
Verenig Oost en West.


moderne mensen hebben de kennis van de oudheid nodig

De mensheid heeft de door de Abrahamitische religies weggefilterde kennis van de oudheid nodig om te overleven.
Wanneer de vrouwelijke wijsheid van het Oosten en de kennis en de kracht van het Westen niet op een harmonische wijze bij elkaar worden gebracht zal de wereld zichzelf vernietigen.
Gurdjieff richtte een eigen transformatiebeweging op en noemde het proces van verlichting dat hij nastreefde 'de vierde weg'.
Hij legde de nadruk op het gebrek aan echtheid, spontaniteit, naiviteit van wat men 'de gecultiveerde mens' noemt.
Een transformatieproces moet er daarom op gericht zijn alles wat onder het mom van opvoeding en beschaving over de kern van echtheid van een mens is heen gelegd te verwijderen - een soort terugkeer naar de kindertijd.
Het verlies van echtheid levert de mens uit aan domheid, vulgariteit, en leidt tot blinde haat en moordpartijen waarover een sausje van moraliteit wordt gegoten.
De mens wordt als het ware een slaaf van het Noodlot, een slaaf van krachten die hij niet zelf kan beheersen. De mens wordt een machine die niet weet wat hij doet.
Moraal gezien als massabeweging of massahyserie biedt geen oplossing. De nadruk moet worden gelegd op de individuele ontwikkeling van de mens.
Die ontwikkeling moet gericht zijn op 'echt' worden. Elk natuurlijk geworden individu is in staat andere mensen op positieve wijze te beinvloeden. En alleen via een dergelijke positieve ontwikkeling kan de wereld in positieve zin veranderen.
Door energie in jezelf te steken help je anderen.
Egogerichtheid staat hier in dienst van gerichtheid op de ander(en).


Toelichtende Info:

"Een mens moet beseffen dat hij gevangen zit", merkt Gurdjieff op in een gesprek dat door Ouspensky is opgetekend in zijn boek 'Op zoek naar het wonderbaarlijke'.
Dat is de essentie van het esoterische systeem van Gurdjieff: We zijn gevangenen van een systeem, dat de mensen in een slaaptoestand wil houden.
Dat betekent dat je mensen er op moet wijzen dat ze voorzichtig moeten zijn met het oordelen en veroordelen van anderen. Je kunt namelijk pas oordelen wanneer je de hele werkelijkheid kunt overzien. En wat - gezien vanuit esoterisch standpunt - ziet een mens die 'slaapt'?
Jezus de Nazarener spreekt in zijn parabels over 'sterven en geboren worden'. Ook hij zegt voortdurend dat mensen die een onbewust bestaan leiden (hij noemt ze 'dood') voorzichtig moeten zijn met oordelen.
Beroemd geworden is zijn uitspraak: "Haal eerst de balk uit je eigen oog, huichelaar, voordat je naar de splinter in het oog van anderen wijst..."


"Om de waarheid te kunnen spreken
moet men weten wat de waarheid is
en wat een leugen is, allereerst in zichzelf.
En dat wil bijna niemand weten."

G.I. Gurdjieffze dromen,
maar ze weten niet
dat ze aan het dromen zijn...

Geleidelijk, stapsgewijs, zal de mens ontwaken
en dan zal hij ontdekken dat alles wat hij voor waar hield
in feite niets anders was dan een droom.

Intussen denken de onwetenden dat ze wakker zijn.
Ze pretenderen alles te begrijpen en noemen de een 'leider' en de ander 'raadsman'...
Ze hebben er geen idee van hoe verschrikkelijk dom ze zijn.

Chuang Tze