De Ketterse Kathedraal


Volk & Verleiding

VKblog van zaterdag 6 november 2010 door Wim Duzijn

THOMAS PAINE, in: AGE OF REASON" : "I do not believe in the creed professed by the Jewish church, by the Roman church, by the Greek church, by the Turkish church, by the Protestant church, nor by any church that I know of. My own mind is my own church."

"My will has disappeared
Now confusion is so clear
Temptation, temptation, temptation
I can't resist
Temptation, temptation, temptation
I can't resist."

Diana Krall


Het Veiligheid Scheppende Bezit

"Immanuel Kant wees er op, dat niemand met twee benen in de werkelijke wereld staat.
Freud stipuleerde, dat we aan de hand van 'a collage of bits and pieces' leven en dat 'the brain cannot name what it knows'.
Angst voor verandering of vrees voor het onbekende verspert de gedachte, dat koninklijke paleizen allang musea hadden moeten zijn a la Versailles.
Iedereen leeft in een eigen deels overerfde wereld van perceptie's.
De meeste mentale processen spelen zich buiten het bewustzijn af, waardoor al te dikwijls diep gevoelde overtuigingen kant noch wal raken.
In deze chaos ontstaat een ware jacht naar houvast... Heette Mao niet de grote roerganger? Hij fungeerde als de veilige mentale haven voor een miljard Chinezen.
Men gelooft in god, niet omdat hij bestaat, maar omdat men in hem wil geloven. Om het met blasphemietje te zeggen: de mens schiep god naar eigen evenbeeld.
Orangisten dito. Ze zijn de gevangenen van een achterhaald koningsconcept. Zou men de Oranjesoap toetsen aan nieuwe realiteiten dan zou het sprookje binnen de kortste keren in duigen vallen. Daarom vermijd men dit om te kunnen blijven dromen." Willem Oltmans, 2003  

Hermes [Mercurius],
de persoonlijke god van Oltmans

Willem Oltmans, een journalist die vanwege zijn inmenging in staatszaken door de staat tot persona non grata werd uitgeroepen (hij sloot in het jaar 1961 namens 'hoge personen' in Nederland politieke deals met Amerikaanse politici..), is geboren op 10 juni 1925, 's morgens rond 7 uur
Die geboortetijd maakt van hem een uitgesproken Tweelingmens: Zon en Ascendant in het teken Tweeling en Mercurius, heerser van Mercurius in huis 1.

Mercurius wordt ook wel Hermes genoemd, een naam die je terug kunt vinden in de term 'Hermetische geschriften', filosofisch-religieuze en praktisch-esoterische teksten uit de oudheid die goeddeels ontstonden in het Hellenistische Egypte.
De Roomse kerk kent de god Hermes op verschillende manierem, als deel van de drie-eenheid, waar hij optreedt als 'Heilige Geest', maar ook als 'de ongelovige apostel Thomas', die binnen de gnosis zijn eigen evangelie bezit: Het evangelie van Thomas.
Thomas wordt ook wel Judas Thomas Didymus, genoemd. Didymus betekent Tweeling of Tweelingbroer.
In een ketterse kerk, waarin alle 'goden' hun eigen plaats mogen innemen blijft Mercurius gewoon Mercurius, en is hij de persoonlijke 'god' van Willem Oltmans.


Hermes, the Divine Messenger


God & de Vrijheid Scheppende Eenling
Wim Duzijn 2010

Somige mensen willen ons doen geloven dat onze Westers genoemde cultuur gebouwd zou zijn op respect voor 'de onafhankelijke eenling' (de mens die zonder valse autoriteit door het leven wil trekken).
Dat is volgens mensen die door machthebbers buiten spel zijn gezet - de journalist Willem Oltmans was een tijd lang zo iemand - een doodgewone leugen, die alleen maar daarom als 'waarheid' kan worden verkocht omdat de echte eenlingen altijd (zoals W.F. Hermans het zo fraai stelt in het voorwoord bij de verhalenbundel PARANOIA) met de rug tegen de muur staan.
Eenling zijn is je bewust worden van je eigenheid binnen een wereld die van je eist dat je een gehoorzaam deel bent van een groter geheel, de stam, het collectief, de bende [etc..], waaraan je je indentiteit dient te ontlenen.
Binnen een groep van samen werkende eenlingen is de noodzaak van bewustwording afwezig. Gelijkheidsdenken of anarchisme schept geen vreemdheid en/of zelfvervreemding. Ieder zoekt datgene wat bij hem past en hij/zij heeft ook het recht het gelijke te zoeken.

Groepsdenken dat gehoorzaamheid tot norm verheft schept ongelijkheid, onderdrukt alles wat intelligent is en beloont diegenen die op een domme, willoze wijze het kuddedier tot 'God' verheffen.
De God van de kudde zegt: "Wie gehoorzaam is en alles doet wat de leider van de kudde voorschrijft is een goed mens. De ongehoorzame die weigert de leider te volgen is slecht en hij zal zwaar bestraft worden."
Willem Oltmans was geen volgeling. Soms kreeg je het gevoel dat hij een soort leider zonder kudde wilde zijn, een denker die geneigd was zijn eigen karakter tot 'God' uit te roepen, een fout die veel mensen (religieus of antireligieus) maken en die er toe leidt dat opvoedingsinstituten 'conditioneringsoorden' worden waar autoritaire, zich 'god' wanende dictators de leerlingen een beperkt wereldbeeld opdringen, dat alleen maar in dienst staat van zelfhandhaving - met andere woorden: opvoeding gezien als indoctrinatie in dienst van conservatieve 'status-quo-handhavers'.

Juist omdat mensen geneigd zijn een deel van de waarheid tot algemene waarheid uit te roepen werden er in het verleden anti-autoritaire wijsheidsscholen opgericht, die zich ten doel stelden de menselijke geest te deconditioneren. Geen autoritaire drilpraktijken - wie in de ogen van de leiding zoet is krijgt lekkers en wie stout is de roe - maar anti-autoritaire methodieken die mensen via relativering van al het bestaande respect dienen bij te brengen voor de vanzelfsprekende autoriteit van het rechtvaardige gezag: gezag dat in elk mens een uniek goddelijk schepsel met een eigen autonome persoonlijkheid wenst te zien.

De filosoof en mysticus GEORGE GURDJIEFF (zie het blogje De Vierde Weg) wees ook op de noodzaak van deconditonering. Hij stelde dat elk mens tijdens de opvoeding voorzien wordt van innerlijke blokkades die zijn geestelijke leefwereld versplinteren en er zorg voor dragen dat mensen niet op kinderlijk-spontane wijze gaan reageren op situtaties die volwassen (niet-emotioneel) gedrag vereisen.
Het zijn in oudheid de joden geweest - en dan met name de aan ras en natie gebonden Ezra-isten onder hen - die het rechtvaardige, dus liberale pluriformiteit nastrevende gezag, dat zich manifesteerde in Egyptisch en Mesopotamisch polytheïsme (iedereen mocht in principe een eigen persoonlijke God bezitten), hebben vervangen door de op geestelijke dwang gebaseerde onrechtvaardigheid van de blinde gehoorzaamheid eisende groepsgod, die als een autoritaire mannelijke alleenheerser op een grote troon zetelt.
Alle verwijzingen naar meerdere goden in de geschriften die ze tijdens de ballingschap in Babylon kopieerden werden verwijderd, in dienst van het verlangen een god te scheppen die in dienst stond van het verlangen de eigen groep een goddelijke status te verlenen.
God, volk en (autoritair) leiderschap vallen binnen hun wereld samen. Er is geen universele God, nee er is een God die het eigendom is van de groep en die God maakt de waarheden van de groep tot verabsoluteerde, algemene waarheden. Alle andere opvattingen zijn onwaar en dienen daarom genegeerd te worden.
Alleen daar heerst 'waarheid' waar de goddelijke leiders de macht in handen hebben. Wie dat leiderschap afwijst dient uit de volkerengemeenschap verwijderd te worden.

Ezra-isme (het evangelie spreekt over faizeisme, mensen die de letter van de wet boven de menselijke geest plaatsen) is - net als het Roomse Caesarisme dat in de 4e eeuw na Christus het anarchistisch-Hellenistische gnosticisme vernietigde - doodgewoon mannelijk machtsdenken waarin geen plaats is voor vrouwelijke waarden als nederigheid, zorgzaamheid, liefde en compassie.
De mens is er voor de leider. Niet andersom.
Mensen die in de ogen van de leider niet belangrijk zijn laat je creperen. Alleen wat nuttig en bruikbaar is mag overleven.
Dat is de reden waarom zowel Jezus als de profeet Mohammed zich fel keerden tegen het Ezra-isme binnen het jodendom, een strenge, primitieve, want persoonlijkheid-dodende vorm van monotheïsme, die van het astrologische vaderteken Steenbok een heilige koe maakte, een onveranderlijk (patriarchaal) afgodsbeeld, dat in het gewone leven wordt omgezet in fascistische ideaalbeelden als 'de grote voorganger', 'de opperste leider' en 'het uitverkoren volk'.., geestelijke stollingsprocessen die we tegenwoordig op een wat zelfingenomen wijze 'conditionering' noemen, zonder te beseffen dat duizenden jaren geleden al wijsheidscholen werden opgericht met de bedoeling de conditionering van de menselijke geest tegen te gaan.
Wijsheid is ver te zoeken in een wereld waarin geconditioneerde mensen zichzelf inbeelden dat ze in geestelijk opzicht boven de bewoners van de oudheid staan.
Niets is minder waar. Conditioneren van mensen is weinig meer dan ze laten geloven in waarheden die doodgewone leugens zijn, leugens die nooit ontmaskerd mogen worden, zodat alles wat intelligent en eigenzinnig is wordt gehaat
Het simpele feit dat nog altijd grote aantallen mensen geloven dat Jezus, Mohammed en Mozes goden zijn toont aan dat we helemaal niet geïnteresseerd zijn in het deconditioneringsdenken waar het evangelie voor staat.
Driehonderd jaar is Jezus gewoon een wijsheidleraar geweest, die niet het anti-intellectuele idool maar de bewustwording predikte. Tot een aantal Romeinse machthebbers en prelaten (tijdens het concilie van Nicea) het besluit namen hem tot god te verheffen.
1700 lange jaren al geloven mensen in een leugen (ketters wijzen we af, het oude religieuze denken accepteren we) en het resultaat van het zogenaamd moderne wetenschappelijke denken waar we zo trots op zijn is dat we geconditioneerde antiwetenschappelijke geesten (George W. Bush & Co) tot machtigste mensen van de wereld uitroepen, mensen die werkelijk geloven dat de vernietigers van het gnostische bevrijdingsdenken goddelijke bevrijders waren, zodat ze niet op zoek gaan naar wijsheid, liefde en compassie, maar naar een geweer, een legerjas en een nationalistische vlag, die de ordinaire, spiritualiteitloze symbolen zijn van wat hun eigen evangelie 'de duivel' noemt.
Het evangelieverhaal waarin Jezus die duivel ontmoet spreekt boekdelen...


De Verleiding in de Woestijn

Toen werd Jezus van den Geest weggeleid in de woestijn, om verzocht te worden van den duivel.
2 En als Hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, hongerde Hem ten laatste. 3 En de verzoeker, tot Hem gekomen zijnde, zeide: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg, dat deze stenen broden worden. 4 Doch Hij, antwoordende, zeide: Er is geschreven: De mens zal bij brood alleen niet leven....
5 Toen nam Hem de duivel mede naar de heilige stad, en stelde Hem op de tinne des tempels; 6 En zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelven nederwaarts; want er is geschreven, dat Hij Zijn engelen van U bevelen zal, en dat zij U op de handen zullen nemen, opdat Gij niet te eniger tijd Uw voet aan een steen aanstoot. 7 Jezus zeide tot hem: Er is wederom geschreven: Gij zult den Heere, uw God, niet verzoeken.
8 Wederom nam Hem de duivel mede op een zeer hogen berg, en toonde Hem al de koninkrijken der wereld, en hun heerlijkheid; 9 En zeide tot Hem: Al deze dingen zal ik U geven, indien Gij, nedervallende, mij zult anbidden. 10 Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: Den Heere, uw God, zult gij aanbidden, en Hem alleen dienen.
11 Toen liet de duivel van Hem af; en ziet, de engelen zijn toegekomen, en dienden Hem. (Statenvertaling)


De Witte Roos

Nothing is so unworthy of a civilised nation as allowing itself to be governed without opposition by an irresponsible clique that has yielded to base instinct..."
"Der imperialistische Machtgedanke muß, von welcher Seite er auch kommen möge, für alle Zeit unschädlich gemacht werden." (Die Weisse Rose, Duitse verzetsgroep 1943)