De Ketterse Kathedraal


Mark Rutte & holistisch ondernemerschap

VKblog van vrijdag 15 oktober 2010 door Wim Duzijn


Mark Rutte (Den Haag, 14 februari 1967) is sinds 14 oktober 2010 minister-president van Nederland en minister van Algemene Zaken. Hij is tevens politiek leider van de conservatief-liberale Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD).

Mark Rutte: Romantiek. Oude gebouwen. Unilever

Mark Rutte is op spiritueel gebied het tegendeel van Geert Wilders.
Geert Wilders is (naar eigen zeggen) een twijfelende, niet-wetende AGNOST, wel een heel erg vreemde agnost, omdat hij zonder enige aarzeling de ene politieke ideologie - 'de politieke Islam', een versie van Islamitisch denken die God of Allah ondergeschikt maakt aan de agressieve, alles en iedereen bestraffende actievoerder - verwerpt terwille van een andere politieke ideologie: 'het politieke jodendom' of het op de Hebreeuwse bijbel gebaseerde zionisme, dat tegenover de genade en compassie van Allah de meedogenloze wraakzucht en het even meedogenloze groepsegoisme van de tot 'jood' uitgeroepen god Jahweh plaatst.
De een noemt hij 'kwaad', de ander 'goed', een vrij goedkope Sinterklaasact ('wie zoet is krijgt lekkers wie stout is de roe') waaraan weinig spiritueel denkwerk ten grondslag ligt, juist omdat hij zich gedraagt als niet onafhankelijke partijman, iemand die kiest voor mensen die precies weten wie en wat God is, en op grond van dat irrationele 'weten' de humanistisch-anarchistische mens de oorlog hebben verklaard.

Mark Rutte is geen agnost. Hij gelooft in een GOD die uitgesproken christelijke trekjes bezit en hij plakt daar het zwaarbeladen en romantiekloze etiket 'calvinisme' op, een begrip dat in Nederland in het verleden gekoppeld werd aan orthodoxie en statisme, het heilig verklaren van de drie-eenheid 'staat, god en volk', omdat weinig protestantse mensen ervan op de hoogte waren dat Calvijn een vijand was van de religieus-nationalistische staat (ook Luther was er niet echt een vriend van...).
Tegelijkertijd koestert Mark, ondanks het feit dat hij een antiliberale God aanbidt, spirituele opvattingen die kenmerken tonen van het pragmatische 'down to earth realisme' dat sommige stromingen binnen het polytheistische Hindoeisme en het atheistische Boeddhisme kenmerkt, een onafhankelijk makende vorm van pragmatisme die weigert de wereld tot vijandige tegenpool te maken van het denkende en voelende individu.
Zijn muziekvoorkeur, een grote liefde voor de romantische muziek van de wat schuwe en teruggetrokken compinist Frederic Chopin, een niet al te stevige man die volgens zijn tijdgenoten veel te zacht piano speelde, duidt ook niet op een aan zwaarte gebonden calvinistische instelling, zodat het geloof in 'de God van Israel' veeleer gezien moet worden als een opportunistische keuze: goed voor je politieke loopbaan - helemaal al wanneer je minister-president wilt spelen in het vreemde, schizofrene pro-Israel land dat Nederland is..., een land waarin zelfs zich links en socialistisch noemende mensen een staat verdedigen waarin agressieve rechtse Messianisten een verbond gesloten hebben met agressieve rechtse Messianisten in Amerika.Chopin Nocturne


Uit een tweetal interviews heb ik wat informatie gehaald:

1. 5 augustus 2010
Janna Overbeek Bloem

Leiden was de stad waar Rutte in 1985 zijn eerste studentenstappen zette. Niet de eventuele kwaliteit van de opleiding maar de ‘prachtige oude gebouwen en geweldige historie’ brachten hem daar. ‘Ik ben een romanticus,’ gaf hij toe in een interview met het Tilburgse universiteitsblad Univers in 2005.
‘Gemakkelijk in de omgang, sociaal en serieus ook. Iemand die je meer sprak,’ zo typeert Simon Groenveld, emeritus hoogleraar vaderlandse geschiedenis, de student Mark Rutte. Groenveld had, en heeft, goed contact met Rutte. Groenveld: ‘Hij was geen lid van een vereniging, dat was hem te kolossaal. Liever had hij goed contact in kleinere kringen. Ook studeerde hij graag in de Hortus Botanicus, waar hij onder een boom zijn literatuur doornam’. (Bron: Historisch Nieuwsblad)

2. Uit een interview met het blad SCIENCE GUIDE:

Vraag: 'Wat verstaat u onder analytisch vermogen?'
Antwoord: Onder analytisch vermogen versta ik de vaardigheid om complexe problemen aan te pakken en die vanuit verschillende invalshoeken belichten met het doel een oplossing te bereiken.
Ik wil daar aan toevoegen dat mijn denken over wat analytisch vermogen inhoudt de laatste jaren wel is gaan schuiven.
In de klassieke benadering, die volgens mij veel mensen hanteren, hak je een probleem in mootjes om die stuk voor stuk tegen het licht te houden.
Als je dat gedaan hebt dan veeg je die afzonderlijke stukken weer bijeen en dan heb je de analyse van het probleem.
In mijn laatste periode bij Unilever en helemaal nu in mijn politieke leven heb ik ontdekt dat die benadering maar ten dele werkt. Dat komt omdat de problemen daarvoor meestal te complex zijn.
Het ontleden verduistert het zicht op het probleem. Een integrale of holistische benadering past beter.
Daarbij probeer je het probleem in zijn eigen volheid te doorgronden. Behalve de toegenomen complexiteit is er een tweede reden om aan een dergelijke benadering de voorkeur te geven.

De klassieke benadering heeft een eenzijdige oriëntatie op rationaliteit.
Een probleem kent echter ook irrationele kanten die, wil je tot een goede conclusie komen, ook in je afweging thuishoren.
Dat is te vergelijken met wat in onderwijskringen wel de verschuiving van IQ naar EQ genoemd wordt, aandacht voor de emotionele dimensie van intelligentie. (Bron: Science Guide, 15-2-2006)

Mijn commentaar:
Wat hier opvalt is de nadruk die gelegd wordt op de door veel mensen als vrouwelijk en zweverig ervaren begrippen 'holisme' en 'emotie', tamelijk onzakelijke begrippen die verwijzen naar vrouwelijke karaktereigenchappen die niet thuishoren in de wereld van een wraakzuchtige, toornige oud-testamentische mannen-God die al zijn vijanden op een zeer primitieve en volstrekt irrationele wijze de wereld uit wil werken, nmet behulp van een moraal die het tegendeel is van de romantische gevoelswereld die Frederic Chopin oproept met zijn muziek.

NPO - Radio 4 - Wat betekent de Romantiek?

De Romantiek is een stijlperiode in de muziekgeschiedenis, waarbij het uitdrukken van emoties in muziek het belangrijkste was. Het woord 'Romantiek' komt van de middeleeuwse romance, een verhaalvorm over een ridderlijke queeste vol verbeelding.
De muziek drukt intense emoties uit, zoals melancholie, verlangen en vreugde; Ook zijn de stukken vaak beeldend of virtuoos;
De focus ligt op de melodie, die meestal lyrisch en zangerig is; De werken zijn langer en experimenteler, en de samenklanken kleurrijker.
De Romantiek is in feite één grote reactie op de Verlichting (de voorafgaande stroming). Het rationeel denken van die tijd maakte in de Romantiek plaats voor tegenovergestelde idealen: emotie, gevoel en verbeelding.

Mijn commentaar:
Dat iemand die zich 'romanticus noemt, desondanks met behulp van vreemde mannenpetjes, stoer quasi-liberaal taalgebruik en ouderwets ogende mannenfietsen een sfeer van calvinistische levensangst probeert op te te roepen verbaast me.
Gelukkig hoeft hij in zijn eigen kleine flatje geen rare machorolletjes te spelen, zodat we in deze ketterse kathedraal, waarin geen plaats is voor welk uitverkoren volk dan ook, gewoon aandacht kunnen besteden aan de betekenis van het door hem (vanuit dat onmannelijke flatje dus) aangeprezen holisme voor 'de Hollandse ondernemer'.
We zoeken daarbij de steun van een vriendelijk ogende vrouwelijke hoogleraar, Sharda Nandram (geboren in Suriname), die met haar New Age achtige opvattingen gelukkig het volstrekte tegendeel is van wat ze in liberale (zich christelijk noemende) ondernemerskringen wel eens 'de stoere calvinistische boerin' noemen..., zo eentje waarvan Hans Wiegel ooit zei: "dat is er een die de handen uit de mouwen steekt..."

Holistisch Ondernemerschap
Science Guide, 12-7-2010

Over het holistische ondernemerschap zegt Dr. Sharda S. Nandram, Lector Ondernemerschap van de HAN (Hogeschool van Arnhem), het volgende:
Van wie wordt tegenwoordig niet gevraagd om ondernemend te worden? Dat wordt bijvoorbeeld gevraagd van de verpleegster die te maken krijgt met zeer zieke mensen, waarbij soms geen familie of vrienden beschikbaar zijn voor hulp. Al hollend en vliegend tracht zij haar targets te halen, vaak als een robot, waar geen ziel meer in te bespeuren valt.
Ook de ambtenaar die dacht vanuit solidariteit en rechtvaardigheid te werken wordt gevraagd ondernemend te handelen. We slaan zelfs door richting onze kinderen. Zij worden afgerekend op diverse cognitieve tests terwijl we weten dat er ook zoiets bestaat als emotionele intelligentie en zelfs spirituele intelligentie. Hoe zouden we deze laatste twee in targets kunnen vatten?"

Ander type ondernemerschap

"We hebben behoefte aan ondernemerschapmodellen en voorbeelden, waar het niet meer enkel en alleen gaat om de materiële welvaart, maar ook om duurzaamheid. Modellen waar de natuur en mensen gedreven vanuit hun authenticiteit, een essentieel en integraal onderdeel vormen van onze denkwijzen en handelingen."

"In mijn visie is de nieuwe wereldorde gebaat bij holistisch ondernemerschap. Voor deze denkwijze gaan wij wat mij betreft ook naar India, naar de filosofie van Kautilya (of Chanakya).
Kautilya was een Indiër die leefde van het jaar 350 tot 275 voor Christus. Hij is bekend geworden door zijn boek genaamd de Arthashasthra... Vrij vertaald is de Arthashastra een encyclopedie voor rijkdom, welvaart en welzijn.
Kautilya was veelzijdig en interdisciplinair in zijn werkwijze, wat hem tot een holistische econoom bestempelt. Anno 2010 zijn we hard op zoek naar dergelijke denkers."

Holistische mind set

"Hoe ziet het holistisch kader eruit? Het holistisch karakter van Kautilya´s inzichten zoals hij dat voorschreef aan de Koning van zijn staat, gaat uit van potenties, de dienende mindset die de leider moet hebben, de diepere kwaliteiten die hij dient te ontwikkelen en de maatschappelijke context.
Kautilya benadrukte dat leiderschap niet voor een ieder was weggelegd. De potentiële leider zal zowel innerlijke, als uiterlijke kwaliteiten moeten bezitten om een stevige basis te hebben om als leider te kunnen functioneren.
Persoonlijke kwaliteiten zoals vriendelijkheid, goedaardigheid en empathie zijn bijvoorbeeld erg belangrijk om goed te kunnen functioneren.

We spreken over een holistische mind set met een combinatie van zowel een materieel welvaartstreven als dienstbaarheid, waarin een ethische waarden structuur centraal staat.
Er wordt nogal wat van de leider gevraagd, hij moet zijn visie kunnen formuleren, effectief kunnen communiceren, als team speler optreden en strategisch kunnen handelen om zich te kunnen bewegen in de politieke en maatschappelijke arena.
Voor de karakterontwikkeling van een individu is volgens Kautilya de spirituele ontwikkeling het belangrijkste.resultaatgericht moet zijn."

Prestaties en spiritualiteit

Goed leiderschap is volgens hem te vinden in respect, harmonie en regelmaat voor de universele orde van dingen, mensen en natuur.
Zijn holisme uit zich in het feit dat hij op het oog tegengestelde denkwijzen zoals materiële welvaart en innerlijke waarden kon verbinden, iets wat onmogelijk lijkt in onze Westerse manier van denken.
Ons denken gaat vaak een richting uit, we denken niet in combinaties...
Dat is wat Kautilya wel doet, door te wijzen op het belang van zowel de innerlijke ontwikkeling, als de materiële ontwikkeling.