De Ketterse Kathedraal


Is Mark Rutte een Kind?

VKblog van zondag 28 november 2010 door Wim DuzijnMijn Lievelingsfilm Is
MON ONCLE
Mark Rutte


Deel 1 - Uit het Thomas Evangelie
een gnostisch-christelijk geschrift
met verklaingen van Bram Moerland

Log 4: Jezus sprak: "De grijsaard zal in zijn dagen niet aarzelen, een klein kind van 7 dagen naar de plaats des levens te vragen, en hij zal leven. Want vele eersten zullen de laatsten worden. En zij zullen één worden."

Verklaring van Bram Moerland:
Een klein kind van 7 dagen is nog onbevangen, nog niet opgezadeld met de bagage van de cultuur. Het speelt geen toneel en is zichzelf. Het heeft noch valse behoeften, noch bezit. Het kent verleden, noch toekomst en kent geen angsten, problemen of zorgen. Het leeft in het nu en is mannelijk noch vrouwelijk in gedrag. Het kent niet de gespletenheid en onechtheid van de volwassenen. Als je echt wil leven moet je dus worden als de kinderen.

Log 11: Jezus sprak: "Deze hemel zal vergaan, en de hemel daarboven zal vergaan. En de doden leven niet, en de levenden zullen niet sterven. In de dagen dat gij at wat dood is, maakte gij het tot iets wat leeft. Als gij tot het licht zult komen, wat zult gij dan doen? Toen gij één waart, werd gij tot twee. Als gij echter twee zijt, wat zult gij dan doen?"

Verklaring van Bram Moerland:
Hij verkondigt de eeuwigdurende waarheid dat de mens mens is, wat hij ook denkt dat hij is en hoe onnatuurlijk hij zich ook gedraagt. De mens is gedoemd om gelukkig te zijn, hoezeer hij zich daar ook tegen verzet, en kan alleen tot zich zelf terugkeren. De ontaarde mens leeft niet echt en als je eenmaal wakker geworden bent, kun je nooit meer inslapen. Als je tot verlichting gekomen bent, wat zul je dan doen? Als klein kind was je één, door je aanpassing aan de maatschappij werd je leven gespleten en vol tegenstrijdigheden. Tussen karakter en natuur, tussen je binnen- en je buitenkant, tussen je masker en je ware gezicht. Waar kies je voor?

Log 21: Maria zei tot Jezus: Op wie lijken Uw leerlingen?
Hij zei: Zij lijken op kleine kinderen die wonen op een stuk land dat niet van hen is. De heren van het land zullen komen en zeggen: Geef ons ons land terug. Zij ontkleden zich naakt in hun aanwezigheid om het hen terug te geven en ze geven hen het land.

22 Jezus zag kleine kinderen die gezoogd werden. Hij zei tot zijn discipelen: Deze kleine kinderen die gezoogd worden zijn als hen die het Koninkrijk binnengaan.
Zij zeiden tot Hem: Zullen we het Koninkrijk binnengaan als we kleine kinderen zijn?
Jezus zei tot hen: Als jullie de twee tot een maken, en als jullie de binnenkant maken als de buitenkant en de buitenkant als de binnenkant, en de bovenkant als de onder kant, en wanneer jullie het mannelijke en het vrouwelijke een maken, zodat het man nelijke niet langer mannelijk is en het vrouwelijke niet vrouwelijk.... dan zullen jullie het Koninkrijk binnengaan.

Log 46: Jezus zei: Van Adam tot Johannes de Doper is er onder hen die uit vrouwen geboren zijn, niemand zo uitgestegen boven Johannes de Doper, dat hij zijn ogen niet hoeft neer te slaan voor hem. Maar ik heb dit gezegd: Wie van jullie wordt als een klein kind, hij zal het Koninkrijk kennen en uitstijgen boven Johannes.


Deel 2 - JACQUES TATI,
een evangelisch-gnostische eenling?

Miljarden boeken zijn er volgepend over wat de bijbel allemaal kan betekenen in het leven van een mens, maar aan wat we de essentie van de boodschap van 'de gnostische Jezus' kunnen noemen (de gnosticus is de tegenpool van de wetgebonden (farizeïsche) jood), de opdracht KIND te worden, wordt nauwelijks enige serieuze aandacht besteedt.
Daarom is het opmerkelijk dat MARK RUTTE (die zich sinds kort Minister-President mag noemen) in een interview op de kinderteevee opmerkt dat zijn lievelingsfilm MON ONCLE is, een schepping van de Franse filmregisseur Jacques Tati.

In MON ONCLE staat het wereldvreemde buitenbeentje HULOT centraal. Hij is een verlegen, beetje schuwe maar toch erg opstandige rebel, die zich niet thuisvoelt in de ordelijke wereld van de volwassenen, die hem alleen maar willen zien als een grote mislukkeling. Daarom schept hij - vaak tegen wil en dank - overal waar hij komt chaos.
En juist omdat de volwassen wereld hem alleen maar negatieve chaos aanbiedt zoekt hij zijn heil in de kinderwereld, waar het chaotische element in hemzelf een positieve lading kan krijgen via het magische toverwoordje SPEL. Kinderen spelen. Volwassenen haten het kinderlijke spel.
De enige volwassenen die hem kunnen waarderen zijn de grijsaards en de bejaarden. Zij horen eigenlijk niet meer thuis in de wereld van 'het aangepaste men'. En daarom kunnen zij in de rebelse volwassen eenling de positieve, blij makende kracht van het kind ontdekken..., waar de midden in het leven staande aangepaste mens veelal alleen maar kwaad makend anarchisme ontwaart.

Onderstaande foto's uit de eerste HULOT-film (Les vacances de monsieur Hulot) spreken voor zichzelf...

WITOLD GROMBROWICZ: "Niets verafschuwen volwassenen zozeer als onrijpheid, en niets stoot hen meer af. Gemakkelijk verdragen ze de meest fanatieke vernietigingsdrang, als die zich maar binnen het kader van de rijpheid beweegt...
O zeker, met genoegen kijken ze naar alles wat met een rijpe, gesublimeerde bedoeling geschiedt, maar als ze onrijpheid bespeuren, als ze de knaap of de snotneus ruiken, dan storten ze zich op hem, rukken hem uiteen zoals zwanen een eend - met ironie, met spot pikken ze hem dood en laten niet toe dat hun nest bevuild wordt door een vondeling uit een wereld die ze reeds lang verloochend hadden."


Reacties

Theo 28-11-2010 12:53
De filmpjes en meeste teksten zijn me bekend, zij het dat ik ze uit de diepte heb moeten ophalen. Het verband met Rutte proef ik wel, ik zou er zelf niet opgekomen zijn. Maar dat is de informatieve functie van het onvolprezen VKBlog. Het citaat van Gombrowicz spreekt me niet aan, maar het kan ook zijn dat ik hem niet begrijp. (off-topic: heb jij ergens een blog over William Blake?)

Wim Duzijn 28-11-2010 13:48
THEO toch, Gombrowicz staat (veel mensen, vooral de literair geschoolden onder hen, begrijpen dat niet..), voor mystiek. En ik ben een mystiek schrijver. Mijn hele schrijverschap staat in het teken van het non-dualisme. Mijn debuutbundel REVOLUTIE IN HET GEKKENHUIS (1980) wilde een aanval zijn op het dualisme ("ze willen je inlijven in een burgermanswereld...), gewoon, op een simpele manier, omdat intellectuele woordverslaving mensen veelal opsluit in een schijnwereld, waaruit alles wat kinderlijk is in de mens wordt weg geluld..
De kinderlijke eenvoud van de verhalen (kinderen zijn nu eenmaal eenvoudig) werd door de kritiek weggehoond, vanwege de 'meelijwekkende naiviteit' die het boek uit zou stralen.
En toch staat in die verhalen de KINDERLIJKE TEDERHEID centraal, precies dat gegeven dat ook centraal staat in het werk van JACQUES TATI, de man die wil laten zien dat het ingewikkelde, kil-technocratische gedoe van een moderne, volwassen wereld mensbedreigend kan zijn.

De opmerkingen van GOMBROWICZ bevestigen de evangelische stelling dat de valse moraal alles wat leven in zich draagt wil vernietigen. De thematiek van de door hatende volwassenen bedreigde kinderlijke onschuld vind je ook terug in BILLY BUDD, een roman van HERMAN MELVILLE.
BILLY is een matroos die door zijn superieur op zo een valse en geniepige wijze getreiterd wordt dat hij in een opwelling van woede de man een vuistslag geeft. Vals lachend valt de man neer. Hij heeft gewonnen.
De onschuld wordt opgehangen en de valse autoriteit, die als provocateur in feite de echte misdadiger is, triomfeert.

Wim Duzijn 28-11-2010 13:50
En wat ik me ook afvraag is... Wat moet je met William Blake als je een mystieke schrijver die pal naast je staat niet eens wilt kennen?
Die vreemde vorm van schizofreen sociaal denken verbijstert me mijn hele leven al. Toen de linkse studenten een sociale revolutie ontketenden en een nieuwe wereld wilden opbouwen waarin de achtergestelden en de zwakkeren op de eerste plaats dienden te worden gesteld, raakte ik - juist vanwege het feit dat ik psychisch, fysiek en ook qua sociale achtergrond (arme ouders) erg zwak was - in de verdrukking.
Je zou dus denken: nou, nu krijg je in de 'heerlijke nieuwe wereld' van je vrienden alle zorg en liefde die je je maar kunt wensen...? Maar die waren druk bezig met Mao en Fidel en ze moesten de maatschappij veranderen en dan is een sukkelende, depressieve vriend die het allemaal niet meer zo ziet zitten in een wilde rebellenwereld alleen maar een blok aan je been.

Theo 28-11-2010 13:55
Ik wil me altijd openstellen voor andere werelden, maar ik ben zo aards als de pest en heb mystiek altijd van me afgehouden. En religie sinds 1984. (Ik zoek wel verder)

Wim Duzijn 28-11-2010 14:02
De door en door MENSELIJKE film MON ONCLE is aan jou duidelijk niet besteed THEO. MYSTIEK is juist de afstand tussen GOD en AARDE overbruggen. Niemand mag tussen God en de mens in gaan staan. Vandaar de afwijzing door mystici van farizeeërs, priesters, rabbijnen, imams en andere vals-moralistische hotemetoten.
RUMi zegt het heel duidelijk: Mystiek begint met aanbidding van God en eindigt met het overwinnen van God, omdat valse godsbegrippen vaak datgene onmogelijk maken waar het in de mystiek om gaat: ontmoeting met de ander. Martin Buber spreekt over het 'Ik-Gij-denken'. In orthodox Israel hebben ze er geen boodschap aan...

Wim Duzijn 28-11-2010 14:04
God, zeggen de mystici, is het Kind in jezelf.

Theo 28-11-2010 14:18
Daar kan ik verder mee: God als Kind in mezelf. Ik ben hem kwijt geraakt.

Wim Duzijn 28-11-2010 15:30
Dat noemen christenen 'de zondeval'. Het verlies van het paradijs, ofwel het verlies van de kinderlijke onschuld en daarmee ook de keuze voor infantilisering van alles wat mooi en waardevol is in jezelf...; mensen die op latere leeftijd ontdekken dat ze alleen een klein deel van wat ze ooit waren hebben doorontwikkeld, zodat ze niet in staat zijn op een volwassen wijze te reageren op zaken die in een kinderwereld normaal waren.

Ghijsa 28-11-2010 18:00
Monsieur Hulot is helemaal geen rebel, dat maken anderen van hem. Hij leeft niet in de tijd, hoogstens in zijn eigen tijd. Je kunt wel met tederheid naar hem kijken maar dat is jouw etiket, Hulot is helemaal niet teder, hij is gewoon zichzelf (mijn etiket voor hem).
Dat Rutte iets in hem ziet zegt volgens mij niet zo veel over Rutten, hooguit dat hij nooit naar de bioscoop gaat. Rutte is gewoon oud geboren.

Wim Duzijn 29-11-2010 09:44
Wat een nare en zure opmerking GHIJSA. Ik denk toch echt dat de ouderdom bij jou zit...
En dan die vreemde onlogische wendingen steeds in jouw betogen: "Hij is niet teder, hij is gewoon zichzelf.." Alsof iemand die gewoon zichzelf is niet teder kan zijn. Kinderlijk worden, zo leg ik hierboven uit, is juist het terug veroveren van het vermogen de wereld op tedere wijze tegemoet te treden. Auteurs als Gombrowicz en Melville wijzen er op dat zulke pogingen in het echte leven (Hulot is een filmfiguur en als zodanig een vleesgeworden morele boodschap) niet gemakkelijk zijn.

zelfstandig_journalist 30-11-2010 10:11
Mark Rutte lijkt me af en toe niet van deze tijd.

Wim Duzijn 30-11-2010 11:19
Wat is in godsnaam 'DEZE TIJD'?
In een liberale wereld waar het INDIVIDU centraal staat is er maar een tijd: JE EIGEN TIJD. Daarom is spiritualiteit altijd een LIBERAAL of TIJDLOOS gebeuren.
Liberalen die infantiele modepopjes zijn, stakkers die met alle winden meewaaien, mag je rustig ordinaire bedriegers noemen. Maar iemand afwijzen omdat hij of zij niet met de heersende mode mee doet (want daar verwijst dat begrip 'deze tijd' naar) is ridicuul.

Nog een keer Log 11: Jezus sprak: "Deze hemel zal vergaan, en de hemel daarboven zal vergaan. En de doden leven niet, en de levenden zullen niet sterven. In de dagen dat gij at wat dood is, maakte gij het tot iets wat leeft. Als gij tot het licht zult komen, wat zult gij dan doen? Toen gij één waart, werd gij tot twee. Als gij echter twee zijt, wat zult gij dan doen?"

Verklaring van Bram Moerland:
Hij verkondigt de eeuwigdurende waarheid dat de mens mens is, wat hij ook denkt dat hij is en hoe onnatuurlijk hij zich ook gedraagt...
Als klein kind was je één, door je aanpassing aan de maatschappij werd je leven gespleten en vol tegenstrijdigheden. Tussen karakter en natuur, tussen je binnen- en je buitenkant, tussen je masker en je ware gezicht. Waar kies je voor?