De Ketterse Kathedraal


Verwerp Moederloos Messianisme

VKblog van donderdag 23 december 2010 door Wim Duzijn


Wees gegroet Maria, vol van genade.
De Heer is met U.

Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria, Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.


De religies van het Midden-Oosten - met uitzondering van de (patriarchaal) hogepriesterlijke religies in Perzie en Judea - zijn altijd MOEDER- of MAAN-religies geweest, religieus van en voor het gewone volk.
Ook de Islam is in diepste wezen een moederreligie, hetgeen op een heel directe en concrete wijze tot uitdrukking wordt gebracht door de wijze waarop God wordt aangesproken, namelijk als 'de genadevolle en de barmhartige', begrippen die volgens de astrologische theorie thuishoren bij het gevoelig makende dierenriemteken KREEFT, dat juist vanwege het vermogen de werkelijkheid op een begrijpende, in- en aanvoelende wijze te benaderen 'moederlijk' - en daarmee matigend - kan worden genoemd, matigend in die zin dat binnen een moederwereld niemand het recht heeft de werkelijkheid van een ander te ontkennen, zoals dat binnen de wraak- en offercultuur van de Plutonische ‘bloedaanbidders' wel het geval is.

Een klerikale antireligie (een begrip dat verwijst naar alle vormen van patriarchale religiositeit die de dwang uitoefenende priester of leider tot God verheffen) is het tegendeel van matiging en dat is de reden waarom Shree Rahnees ('de Bhagwan') ooit stelde dat 'joden' (hij verzuimt aan te geven welke joden hij op het oog heeft) schuldige mensen zijn, die voortdurend op zoek zijn naar 'het mateloze beest' dat ze - vaak zonder het zelf te weten - aanbidden:
"Joden", stelt hij, "scheppen hun eigen duivels en daarom zijn ze schuldig".
Het is een generaliserende uitspraak die in deze tijd, waarin zelfs zich links noemende medewerkers van zich links noemende dagbladen mensen die niks in jodendom zien achtervolgen met banvloeken, misverstanden oproept, vooral in een zogenaamd democratische wereld, waarin niet het gezonde verstand maar het hysterische onverstand de toon aangeeft.

Waar zoveel stemmen spreken is het belangrijk om jezelf duidelijk uit te drukken. Niet verwijzen naar het collectief dus, dat altijd in meer of mindere mate blind is, maar naar de verantwoordelijke mensen die beter zouden moeten weten, in dit geval de clerus, die als blinde leiders 'blindheid' scheppen.
De conservatieve priester - wat preciezer gesteld dus - geeft, juist door de op ontkenning gebaseerde projectie van een deel van de werkelijkheid in een tot vreemdeling uitgeroepen ander, zichzelf over aan een irrationele (dierlijke) wraak- en offercultuur, die hem dwingt een eeuwige oorlog te voeren met een vijand, die nooit overwonnen kan worden, omdat de vijand in feite een deel van het eigen zelf is.
Men projecteert het kwaad in mensen die objectief gezien onschuldig zijn, omdat ze niet ageren, maar reageren.

Het gedrag van een kwaad gemaakte ander is - zo mag je rustig stellen - in veel gevallen een antwoord op kwaadaardig, manipulatief gedrag.

De een maakt de ander kwaad, die ander slaat in woede terug, maar omdat de dader heilig is verklaard - onzichtbaar is gemaakt met behulp van een oneerlijke (want goddelijk verklaarde) moraal - wordt de woede van de degene die kwaad is gemaakt altijd gezien als een beestachtige (onverklaarbare en onbegrijpelijke) daad van agressie, zodat het slachtoffer, die als product van de kwaadaardigheid van anderen in zekere zin onschuldig is, voor eeuwig wordt opgesloten, gehaat en bestraft in een wereld waarin schijnheilige sadisten voortdurend kwaad bedrijven - en ook mogen bedrijven - omdat ze zichzelf 'heilig' hebben verklaard.
Dat noemt men het recht van de sterkste. Wie de macht bezit heeft altijd gelijk.
Degene die geen macht bezit zal nooit worden beschermd en staat binnen een vals-moralistische wereld - hoe intelligent hij ook is - altijd aan de kant.

Dat is de paradoxale waanzin van het klerikale of hogepriesterlijke morele denken, waar de anticlericale rebel Jezus in de evangelieverhalen zich tegen keert.
De klerikale moralist wil zo graag fatsoenlijk zijn (fatsoenlijk zijn is een soort obsessie voor hem geworden), dat hij niet meer in staat is het onfatsoenlijke beest in zichzelf te bedwingen, waardoor hij de willoze slaaf wordt van het tot God verheven onfatsoen: in geestelijk opzicht uitgroeit tot 'een beest' dat uit naam van het fatsoen een vernietigende dictator wordt.

De problematiek van het vernielzuchtige fatsoensdenken wordt volgens astrologen zichtbaar gemaakt door de planeet Pluto, 'de wraakzuchtige dwingeland', die in het evangelische kerstverhaal wordt vertegenwoordigd door Koning Herodes, een harteloze despoot die zelfs binnen het niet bijzonder liberale wereldje van de religieuze joden verafschuwd werd.
Herodes is het tegendeel van de matigende Moeder, die belangeloos liefde schenkt.

Waar binnen het liberaal-Messiaanse (of gnostisch-evangelische) denken het Plutonische machtsdenken (plutocratie) en het grootheidsdenken van de Leeuw (imperialisme) gematigd worden door de moederlijke Maan ('de Leeuw en het Lam sluiten vrede met elkaar'), daar wordt het grootheidsdenken van de Zon op een 'monsterlijke wijze' versterkt door de planeet Pluto, binnen een wereld waarin de negatieve Zon-Pluto-mens tot koning wordt uitgeroepen: de machthebber die alles wat zijn macht bedreigen kan wil vernietigen (in het kerstverhaal doodt Koning Herodes alle pasgeboren kinderen).

De planeet Pluto staat voor destructie. In het Volkskrantmagazine van 28 mei 2005 geeft 'topacteur' Jack Wouterse een verhelderende omschrijving van die Plutonische vernietigingsdrang.
Jack is geboren op 17 juni 1957 en in zijn geboortehoroscoop wordt (volgens het door mij ontwikkelde programma NEW AGE ASTROLOGIE) de Zon negatief beinvloedt door de planeet Pluto.:
Jack: "Ik had Meccano als kind. Allemaal van die schroefjes. Mijn vader moest het voor me in elkaar zetten, terwijl ik er naast zat.
Het enige wat ik echt goed kan en leuk vind is slopen, gewild of ongewild. Alles wat ik in mijn handen krijg gaat kapot. Als ik knopjes zie moet ik er aan zitten en dan is het meteen stuk..."

Het is de tragiek van 'het beest', de wilde driftige hysterische mens die de slaaf is van de dierlijke impulsen in zichzelf. Dat dier in jezelf wil van alles, maar zodra het de goede wil omzet in goede daden maakt het alles ‘verdomd goed' kapot...!
Dat is de reden waarom wijsgeren in de oudheid de mens als filosofische opdracht weinig meer voorhielden dan de simpele opgave' KEN UZELF', een stelling die uitgaat van de veronderstelling dat de mens een eigen, uniek zelf bezit dat gekend - of openbaar gemaakt - kan worden.
Dat zelf is niet goddelijk in de zin van heilig of vroom. Het kan, zoals Jack Wouterse laat zien, destructief ingesteld zijn, hetgeen betekent dat zo iemand geen bezigheden moet zoeken die hem of haar om laten gaan met mensen en dingen die kwetsbaar zijn. Zonder het te willen maakt zo iemand de hele boel kapot, een eigenschap die natuurlijk nog gevaarlijker wordt wanneer je hem of haar tot leider van een machtig land uitroept (denk aan de oorlog tegen Irak, die een oceaan van hysterische vernietigingswoede in zich 'goed' noemende mensen opriep..)

Weet wie je bent - en als je van jezelf weet dat je een vernielzuchtig stuk vreten bent, waarschuw de anderen daar dan even voor, zodat ze hun tere, breekbare spulletjes in veiligheid kunnen brengen. Dat zou je een mooie realistische boodschap kunnen noemen.
Niet 'goed' dus, want goedheid maakt blind, maar de vieze moralistenpoep uit je ogen wegwrijven.
Jack Wouterse is gewoon een eerlijke vent. Die geeft toe dat er een vernielzuchtig rotzakje schuilgaat in zijn borst. Maar hoe is het gesteld met destructieve 'goede' mensen die met een 'macht = recht' ideologie in de hand een wereld gaan scheppen voor anderen?
Het macht=recht-denken kent geen morele rem die destructieve mensen een halt toe kan roepen.
Wanneer je machtig bent mag je elke regelgeving die je niet zint overboord zetten om vervolgens op vernietigingspad te gaan.
Dat heeft de IRAK-oorlog ons laten zien. Een groep vernielzuchtige mensen noemt zich 'goed' en gaat uit naam van 'het goede' de boel vernietigen. Wie protesteert behoort tot de wereld van 'het kwaad'.
Onmiddellijk wordt het heilig verklaarde beest uit de kast gehaald (sadisme gehuld in een moreel jasje) en wordt de als 'eeuwige vijand' bestempelde tegenstander bestookt met gif, haat en venijn, die niet als zodanig aangemerkt mogen worden, omdat fatsoenlijke haat binnen hun wereld ‘goddelijke liefde‘ is...
Hels bedrog allemaal - dat alleen maar bedwongen kan worden door eerlijke luitjes als Jack Wouterse, die de humanistisch (Babylonische) visie uitdragen dat een mens van de eigen lelijkheid een kunst moet zien te maken, een speelse of ludieke bezigheid de alleen maar mogelijk is binnen wereld waaruit de beschermende en begrenzende Moeder niet verdreven wordt....


Albert Einstein & de Kosmische Moeder

"A human being is a part of a whole, called by us 'universe', a part limited in time and space.
He experiences himself, his thoughts and feelings as something separated from the rest... a kind of optical delusion of his consciousness.
This delusion is a kind of prison for us, restricting us to our personal desires and to affection for a few persons nearest to us.
Our task must be to free ourselves from this prison by widening our circle of compassion to embrace all living creatures and the whole of nature in its beauty." Albert Einstein

Wie het humanistische gedachtegoed van Albert Einstein serieus neemt zal niets anders kunnen doen dan de conclusie trekken dat Einstein en 'het zionistische machtsdenken', dat gecentreerd is rondom een heilig verklaard volk, absolute tegenpolen zijn.
Het zionisme staat voor de geisoleerde mens, de gettobewoner die de eigen uitzonderlijkheid probeert uit te dragen via het belangrijk maken van zichzelf met behulp van geld en macht ('Over tien jaar', merkt Ehud Barak op in een interview met een Haaretz-verslaggever, 'is Israel een van de grootste en machtigste naties van de wereld..."), terwijl Einstein het als de opdracht van de mens ziet de illusie van eigen uitzonderlijkheid overboord te gooien, omdat grootheidswaan niets anders is dan het jezelf opsluiten in een geestelijke gevangenis, die niet alleen de eigen vrijheid vernietigt, maar ook de vrijheid van diegenen die als gevolg van de waanzin worden verkleind, vernederd en verbannen.

Het gaat er niet om jezelf machtig te maken:
"Our task must be to free ourselves from this prison by widening our circle of compassion to embrace all living creatures and the whole of nature in its beauty..."