De Ketterse Kathedraal


Het Lichaam van Jezus

VKblog van dinsdag 11 januari 2011 door Wim Duzijn


Zijn leerlingen zeiden: "Op welke dag zult gij ons
verschijnen? En op welke dag zullen wij u zien?"
Jezus sprak: "Als gij u ontkleedt zonder u te schamen
en als gij uw klederen neemt en ze als kleine kinderen
onder uw voeten legt en er op zult treden,
dan zult gij de Zoon van de Levende zien.
En gij zult niet bevreesd zijn."
Evangelie van Thomas, log 37


Dat JEZUS een mens van vlees en bloed was is een waarheid die door mensen die zich 'christen' noemen zelden wordt ingezien. Zij hebben de mens JEZUS ontdaan van zijn lichamelijkheid, vanuit een poging hem te reduceren tot een soort Goddelijke hulpverlener die op die ogenblikken waarop de gelovige hem nodig heeft klaar dient te staan. Zo van "Heer help me, want als je ons gelovigen niet gehoorzaamt dan slaan we je dood..."

Dat doodslaan - vanwege ongehoorzaamheid en de wil een eigen, niet door hogepriesters gecontroleerde, spirituele wereld op te bouwen - is een van de dramatische hoogtepunten in het evangelieverhaal.
Jezus wordt gevangen genomen en staat ineens als zwakke eenling tegenover de wereld van 'de morele meerderheid' - een gelijkgeschakelde meerderheid die altijd in een onafhankelijke ander een bedreiging ziet.
Uit de passages die gewijd zijn aan het proces tegen Jezus blijkt ook hoe menselijk hij was. Juist vanwege het feit dat hij een gewoon menselijk lichaam bezat kon hij vernederd worden door mensen die alle vormen van doodgewone vrijheidliefde haten en op grond daarvan menen dat het naakt aan een schandpaal hangen van iemand hem voorgoed onbeduidend en betekenisloos maakt.
"Alleen wie machtig is heeft gelijk - verzwakking, vernedering en de dood van de ander doodt de waarheid - en maakt van een leugenaar een machtige, onoverwinnelijke 'god'......"
Dat is de moraal die altijd en eeuwig wordt uitgedragen door hogepriesters (ik noem ze liever 'macht is recht denkers) die het als hun taak zien de eenheid van het volk te handhaven, ook als daarvoor lastige enkelingen dienen te worden opgeofferd.


Kajafas: "Het is beter voor u dat er één mens voor het volk sterft dan dat het hele volk ten onder gaat." (Wikipedia)


Zoals uit het citaat uit het THOMAS-evangelie blijkt kiest de gnostische Jezus (de Jezus die door de Roomse kerk werd gekoppeld aan de hogepriesterlijke, lichaam-hatende religieuze orthodoxie) voor de onschuld van het kleine kind dat zonder zich te schamen aan alle mensen zijn piemel laat zien - een daad die in de volwassen wereld 'exhibitionisme' wordt genoemd, en als zodanig door ijverige pyschologen en psychiaters op een zeer onwetenschappelijke (want vals-moralistische) wijze 'ziekelijk' wordt genoemd.

In een tijd waarin op middeleeuwse wijze 'de pedofiel' tot duivel wordt uitgeroepen (de ultieme vertegenwoordiger dus van het door kleinburgers tot God verheven kwaad) zal hoogstwaarschijnlijk ook 'het blote kind' uit de wereld van wat de bobo 'hoge cultuur' noemt worden weg gepsychologiseerd.
Zo een kind, zo zal ongetwijfeld de motivatie zijn, voert in het geheim de opdrachten uit van 'de pedofiel', die als een kwade genius de geesten van de onschuldigen wil bederven.
Het is het aloude verhaal van het demoniseren van het menselijke lichaam en het vermogen van mensen aan dat lichaam erotische gedachten, verlangens en gevoelens te verbinden.
Het feit dat kinderen wordt geleerd de onschuld in zichzelf te vermoorden laat zien dat een zich modern noemende wereld nog altijd het begrip 'vrijheid' koppelt aan de religieus-ortodoxe wil de naieve, kinderlijke mens tot duivel uit te roepen.
De kinderlijke mens is in die religieuze wereld weliswaar naakt - maar het kind hangt wel aan het kruis. In dienst van een moraal die ons leert elkander tot op het bot te kwetsen, te beledigen en te vernederen...

Dat een dergelijke moraal met het vernietigen van de onschuld een gewetenloze onderwereld schept, waarin ontkinderlijkte mensen het heel gewoon vinden elkaar te gebruiken en te misbruiken wil men niet inzien.
En toch is dat de boodschap die in het evangelie centraal staat: de strijd aanbinden met valse moralisten die alleen maar er op uit zijn een fraai ogende schijnwereld in stand te houden..
"Wee jullie, huichelaars, die de buitenkant van bekers en schalen afspoelen, terwijl de binnenkant vol roofzucht en onmatigheid blijft...; jullie versperren de mensen de toegang tot het koninkrijk van de hemel. Jullie gaan er zelf niet binnen, maar laten ook degenen die er willen binnengaan niet toe. " (Matthëus 23:13-32)

Waarmee ik niet wil zeggen dat we allemaal nudisten en pedofielen moeten worden, maar dat we moeten voorkomen dat we willoze pionnen worden van valse moralisten die het vermogen van mensen om op een onschuldige wijze met elkaar om te gaan willen vernietigen.de ketterse kathedraal

Afbeelding van een naakte Jezus aan het kruis in de door ANTONI GAUDI ontworpen basiliek van 'de Heilige Familie'

De eigenzinnige kerk van Gaudi
Aleid Truijens bespreekt een biografie over
de Spaanse architect ANTONI GAUDI
Volkskrant van vrijdag 8 maart 2002

De profeten van het functionele Nieuwe Bouwen gruwden van zijn uitbundige versierdrang en volkse geloofsexpressie. Maar de mensen, zij kwamen altijd in grote drommen naar Barcelona om zijn verbluffend vreemde scheppingen te bekijken...
Niet alleen gelovigen dragen de architect nu op handen. In Gaudi kunnen velen hun idool ontdekken: holisten,antroposofen, ecologen...
Gaudí’s leven is versmald tot een paar legendes in toeristenfolders. Een lichtelijk gestoorde man zou hij zijn geweest, bot in de omgang, kwezelachtig vroom en aartsreactionair...
Geschift was Gaudi niet. Eigenlijk een gewoon mens, die aardig wat klappen te verwerken kreeg. ..
Wel werd hij in de loop van zijn leven steeds vromer...
Als jongeman was hij een dandy met mooie pakken en zijden handschoenen die zich graag in koetsjes liet rondrijden; later verloor hij iedere belangstelling voor zijn uiterlijk.
Zijn ambitie was de schepping nog eens over te doen met mensenhanden, geen kopie van het werk van de Maker, maar wel in Zijn geest.

Antoni Gaudí i Cornet, beter bekend als Gaudi, was een Spaanse architect. Hij is geboren op 25 juni 1852 in de Catalaanse plaats Reus in Spanje. Gaudi ontwierp extreme gebouwen en dit zorgde vaak voor veel kritiek. Uiteindelijk had Gaudi genoeg van de kritiek en ging hij vooral voor de kerk gebouwen ontwerpen. Een voorbeeld hiervan is de Segrada Familia, één van zijn laatste kunstwerken.
Gaudi heeft een eigen stijl die niet onder één kunststroming onder te verdelen is. Gaudi wilde grens-overschrijdende kunst maken. De kunststromingen neo-gotiek, art nouveau en surrealisme passen bij hem.

Astro info: Antoni Gaudi is geboren op 25 juni 1852: Zon in het moederteken Kreeft, Maan in Weegschaal, Ascendant in het glamourteken Leeuw. De Zon vormt in de geboortehoroscoop negatieve aspecten met de buitenbeentjes- en dwarsliggersplaneten Uranus en Pluto.


Zie ook (in de bundel 'Revolutie in het Gekkenhuis') mijn verhaal HET WONDER VAN DE GEILE JEZUS, over een Jezusfiguur die terugkeert naar de wereld en ontdekt dat de gelovigen hem gevangen hebben gezet in een stenen beeld: Geestelijke bevrijding is omgezet in idolendienst...