De Ketterse Kathedraal


Eigen Schuld Dikke Bult?

VKblog van zaterdag 30 oktober 2010 door Wim Duzijn

THOMAS PAINE, in: AGE OF REASON" : "I do not believe in the creed professed by the Jewish church, by the Roman church, by the Greek church, by the Turkish church, by the Protestant church, nor by any church that I know of. My own mind is my own church."

"De samenvatting van de wil van God is het woord liefde. Het liefhebben van God en het liefhebben van de naaste, dat is wat God van ons vraagt. We zien dat prachtig in het antwoord dat Jezus aan Petrus geeft. Je moet tot zeven maal zeventig maal vergeven."
Deze opdracht is lijnrecht in tegenspraak met een uitspraak van Lamech in Genesis 4. "Lamech was een verre nakomeling van Kain, die zijn broer Abel vermoord had.
Lamech is een onsympathiek en agressief mannetje. Hij bralt: 'Kain wordt zevenvoudig gewroken, maar Lamech zeventig zeven maal. Wie tegen Lamech zondigt, kan op zevenenzeventigvoudige wraak rekenen.'
Zo gaat dat in de wereld. Mensen zijn wraakzuchtig van aard, en wie mij één klap geeft, krijgt er tien terug. Gewoon een vorm van zinloos geweld.." ( Uit een preek van Dominee L.G. Compagnie )

"Het is niet juist een oordeel uit te spreken over de eeuwige bestemming van afzonderlijke mensen. Ons past bescheidenheid, het is nergens aan mensen gegeven te weten wie welk oordeel zal ondergaan. Het is beter om het oordeel aan God te laten en zwijgen over de dingen die we niet weten." (L.G. Compagnie, Reformatorisch Dagblad)


Commentaar Wim Duzijn 2010

De discussie over 'zin en onzin van de religie' wordt vaak op een valse, irrationele wijze gevoerd.
Vaak wordt door tegenstanders vergeten dat het woordje God niet verwijst naar vrijheid beperkende schijnautoriteit (valse dwingelandij die overal, dus ook in niet religieuze kringen, hoogtij viert), maar naar een ordenende, moraal scheppende kracht die mensen in staat moet stellen tegenover de vernietigende, meedogenloze instelling van bikkelharde wrede potentaten de weerbaar gemaakte zachte kracht van het mededogen te plaatsen.
Niet schreeuwen dus dat alles wat waardevol 'weerloos' is, zoals de wrede atheistische schijnautoriteit ons dat toeroept, nee, stellen dat alles wat waardevol is 'weerbaar' moet zijn: Een 'leger des heils', in de ware zin van het woord...: mensen die niet staan voor 'moreel lullen en amoreel zakken vullen', maar die de kracht van het vuur in dienst stellen van het bloed van de lijdende, zwak gemaakte mens.


Het Leger de Heils & Christelijke Identiteit
Website Leger des Heils Utrecht


William Booth, stichter van het Leger des Heils: geboren op 10 april 1829, 12:00u In: Nottingham (United Kingdom). Zon in het Vuurteken Ram, dominant geplaatst in de horoscoop in het MC huis naast de planeet Pluto.. Maan in het Waterteken Kreeft, dominant geplaatst in het ascendanthuis dat in het teken Kreeft staat. Actie en strijd worden hier in dienst gesteld van het teken Kreeft dat het Moederdenken (genade, vergeving en compassie) symboliseert.
Christelijke identiteit, wat bedoelen wij daarmee?
Het Leger des Heils staat in de traditie van het christelijk geloof. ...
Door Jezus heeft God duidelijk gemaakt hoe Hij wil dat mensen leven en met elkaar omgaan. Daarmee roept Hij ons ook op om ons af te keren van een leven dat niet goed is.
Gelukkig maakte Jezus ook duidelijk dat God van mensen houdt, ondanks de verkeerde dingen die wij vaak doen. God wil de mensen graag vergeven en Hij doet dat ook vanwege Jezus. Jezus heeft namelijk veel geleden, hoewel Hij alleen maar deed wat God wilde.
Hoe wij dan met elkaar om moeten gaan, wordt in de christelijke traditie vaak omschreven met de belangrijke begrippen: gerechtigheid en barmhartigheid.
Gerechtigheid wil zeggen dat we mensen tot hun recht laten komen. In de Bijbel wordt dan vaak gezegd dat we mensen die op wat voor manier ook in de knel zitten, moeten bevrijden.
Barmhartigheid wil zeggen dat we mensen in nood met liefde helpen. Jezus zegt: "Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor één van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan." (Matteüs 25, vers 40)
Het Leger des Heils deelt het geloof, zoals dat hierboven beschreven staat, met vele christenen wereldwijd. We brengen wel onze eigen accenten aan.
Wat ons met name kenmerkt, is dat we een strijdbare beweging willen zijn.
Bij het Leger komt de daad vaak voor het woord, ondernemen we actie zonder onnodig oponthoud van te veel overleg en bezinning. We willen nou eenmaal strijden.
Strijden tegen alles wat het leven van mensen kapot maakt: armoede, onrecht, uitsluiting, en zinloosheid.


De Telegraaf & de wraakzuchtige wereld van Dokter Bob
Wim Duzijn 2010

Op 3 november 1996 schreef ik een 'brief aan de redactie van De Telegraaf'. Een reactie op een artikel van Telegraafcolumnist Bob Smalhout, die naar mijn mening een niet bijzonder intelligent religieus wereldbeeld verdedigde in zijn columns. In die brief zeg ik het volgende:

Spiritualiteit hoort midden in de maatschappij te staan. Daarom kan ik niet zo bijzonder veel respect opbrengen voor de Amerikaanse New Age schrijver James Redfield, die zich in een lege, eenzame droomwereld heeft terug getrokken, een prachtige wereld, daar niet van.., midden in de bossen, omringd door majesteitelijke stilte en diepe, serene rust.., en een intellecuele wereld ook, boordevol theorieën die helemaal niet onzinnig zijn, maar zonder enige binding met een harde realiteit, die veelal de volstrekte ontkenning is van de mooie droom.
Wanneer spiritualiteit zinvol wil zijn zullen droom en realiteit bij elkaar moeten worden gebracht.
Op dat idee is de droom van het materialistische socialisme en de fundamentalistische godsdienst gebaseerd, ideologische gedachtenstelsels die - vanwege de ideologische binding van de droom aan de geestdodende vorm - de droom dwingend willen opleggen aan anderen, waarmee ze zichzelf tot bondgenoot uitroepen van de als vijand ervaren schrijver James Redfield.
Waar Redfield door zich terug te trekken de realiteit ontkent, daar ontkennen politieke en religieuze dromers de werkelijkheid door te kiezen voor formele dwang, de ontkenning van de wereld van de ander.
Ze kiezen niet voor de vurige kracht van de overtuiging, de redelijke kracht van het argument, of de inspirerende kracht van het charisma, maar voor de kleinerende dwang van de geestelijke terreur, die volgens hen nodig is om de droom te verwerkelijken. Ze willen - om het simpel te stellen - de werkelijkheid naar hun eigen hand zetten.
Het verschijnsel terreur (geestelijk, fysiek, moreel, etc..) wijst er altijd op dat er een conflict bestaat tussen droom en werkelijkheid. Ofwel de droom deugt niet. Ofwel de werkelijkheid deugt niet. En vaak is het zo dat beiden niet deugen.

Het niet deugen van de werkelijkheid is een gewoon verschijnsel. Binnen elke democratische werkelijkheid wordt het als gewoon beschouwd dat er door idealen gedreven groeperingen aanwezig zijn die zich kritisch opstellen, omdat de werkelijkheid in hun ogen te ver af ligt van de droom. Kritiek, zeggen we, is de motor van de democratie.
Daarom moet je als democraat respect hebben voor die dromers, die het contact met een als problematisch ervaren werkelijkheid niet schuwen.
Het Leger des Heils bijvoorbeeld, dat zichzelf aan de mensen manifesteert met de leuze 'wij geloven niet in eigen schuld dikke bult'... is een religieuze beweging die als uiterst waardevol moet worden gezien, omdat zij op een pragmatische (d.i. daadwerkelijke) wijze kiest voor een christelijke opstelling die gericht is op probleemoplossing.
Niks geen primitief moralistisch gezwam van zich democratisch noemende primitieve machtsdenkers, die zich via de droom buiten de werkelijkheid willen plaatsen. Nee, gewoon de werkelijkheid van het leven binnen stappen en zeggen: "Ons geloof maakt ons niet asociaal en xenofoob. Wij zijn er ook voor jullie, want wij geloven niet in eigen schuld".
Dat is principieel durven zijn. Dat is afstand nemen van de keiharde veroordelingsmoraal, die wordt uitgedragen door mensen die met handen en voeten gebonden zijn aan een primitieve bijbels-islamitische bestraffingscultuur, waaruit het begrip 'vergeving' is weggewist.

We vergeten momenteel dat in de jaren zestig met de mond de wil werd uitgedragen de macht van het bijbels-islamitische autoriteitsdenken te breken.
We vergeten dat, omdat er in deze tijd mensen opstaan die daadwerkelijk de macht van het vormgebonden, bijbels-islamitische autoriteitsdenken willen breken.
Dat willen we helemaal niet! We willen onpraktische dromers zijn. Daadwerkelijk breken schept alleen maar problemen... Daarom hebben we de idealen overboord gezet en proberen we uit alle macht de dromers in deze wereld uit te roeien en te vervangen door mooipratende huichelaars en opportunistische jabroers.


Rabin, gedemoniseerd door rechtse joden
Dokter Bob Smalhout van De Telegraaf - die in de Telegraaf de moord op Rabin bespreekt - is zo'n jabroer. Alleen is hij zich daar nog steeds niet van bewust.
In plaats van een troostrijk bemoedigingswoord te richten aan het adres van de weduwe van Yitzhak Rabin (een man die het slachtoffer werd van het idealisme van verwarde joods-orthodoxe vormaanbidders..) richt hij zich op een volstekt chaotische wijze tegen 'laffe humanisten' die begrip proberen op te brengen voor criminelen., een uitspraak die in feite een aanval is op Rabin, omdat Rabin volgens zijn religeuze tegenstanders 'de Palestijnse criminelen' steunde.
Ik heb Lea Rabin ("...ik wil en kan geen symbool van consensus zijn, omdat ik het slachtoffer ben van tweestrijd en twist...") op de televisie gezien en ik werd getroffen door de eerlijke, diepmenselijke uitstraling die er van haar uitging.
Er was haat en verbittering.., begrijpelijk maar niet bijzonder redelijk allemaal, en tegelijkertijd was er diepe, intense teleurstelling, verdriet en ongeloof...:
"Hoe is het mogelijk dat iemand, die vervuld is van de meest eerlijke bedoelingen, zomaar kan worden doodgeschoten?" , merkt ze op. "Hoe kan iemand die onschuldig is veroordeeld worden? Waarom worden de eerlijken bestraft en waarom gaan de huichelaars voortdurend vrijuit?".
Dat zijn fundamentele vragen die in elke kerk, dus ook een Ketterse Kerk, gesteld dienen te worden.
Dokter Bob Smalhout weet het antwoord wel: De huichelaars zijn geen huichelaars, en de dader is gewoon een gevaarlijke, eenzame gek..., een stelling die voorbijgaat aan de uiterst sterke en zeer ontwrichtende invloed die rechts-extremistische gelovigen in Israel hebben op de politiek, een werkelijklheid die hij domweg niet onder ogen wil zien.
Lea Rabin zegt het tegenovergestelde: "De dader interesseert me niet. De dader is slechts de uitvoerder. Het gaat niet om een enkele persoon, het gaat om een negatief, crimineel klimaat. Dat klimaat heeft mijn man vernietigd..."
Het spreekt vanzelf dat ik als tegenstander van religieus formalisme Lea Rabin sympathieker vindt dan dokter Bob...
Haar verdriet staat in dienst van het denken, de wil verder te kijken dan je neus lang is. Het verdriet van huichelaars echter dient geen enkel doel. Dat chaotische, vals-sentimentele verdriet zoekt alleen maar zondebokken en het slaat tegelijkertijd alle naar recht en orde strevende humanisten dood.


Reacties

Pilgrimheart 30-10-2010 12:25
1996 ... dat is 14 jaar geleden!

Wim Duzijn 30-10-2010 12:52
Tja, het Mozesverhaal is nog veel ouder. En mensen sterven er voor. Op volmaakt zinloze wijze. Wat is je punt?

Pilgrimheart 30-10-2010 13:44
Haha, Wim hapt altijd. Sorry Wim, ik kon het niet laten, ben een Schorpioen.

Wim Duzijn 30-10-2010 15:39 MARK RUTTE is een Waterman. Stelt dat de Islam niet serieus kan worden genomen omdat zij geen VERGEVING zou kennen.
GEERT WILDERS wil de 'joods-christelijke cultuur' beschermen tegen 'de Islam'. Is de Islam misschien ook 'een Schorpioen'? Dan is dat volgens jou het antwoord op alle vragen.

Christien Damman 31-10-2010 08:48
Wim,graag gelezen en Lea Rabin zal ik ook nog eens gaan bekijken. Die kat van jou is prachtig wat een mooie foto's.

Wim Duzijn 31-10-2010 09:55
Dag CHRISTIEN, Leuk om ook eens iemand te ontmoeten die het mooie wil zien in een ander. Mijn KAT (Punky noem ik haar) is best wel een fotogeniek beest. FILMSTER noem ik haar altijd wanneer ze me kopjes geeft..., doodgewone liefheid die geen kerk of tempel nodig heeft...


De Ketterse Kathedraal - inhoudsopgave

Inleidend artikel - Gelijkheid - Vreemde Mensen - Verbrijzel hypocrisie - Wees wakker - Land zonder wegen - Dromenland - Weg met de priesters - Aldus sprak Zarathoestra - De vierde weg - Fijne muziek van het leger - Masturberen in de tempel - Play it cool - Zonen van de Oude Vrouw - De hoer en de heilige - Down to Earth - De Goddelijke wetenschap - Wolven & de Grote Geest - God is dood - Het lied van de Farao - Het Watermantijdperk - De vuurreligie van Ezechiel - De Anti-Christ - Het evangelie van Thomas - De Boeddha van Erica - De Goddelijke Moeder - De Goddelijke Vader - De illusie van het eigen ik - De vloek van de wet - Jezus: Een superintelligente homo - De zachte krachten van Theo & Mohammed - Moedertje Rusland - De post-moderne God van Vaclav Havel - Mark Rutte & holistisch ondernemerschap - De Celestijnse belofte - Calvijn & de stad van God - Overwin de valse goden - Eigen schuld, dikke bult? - De goede moordenaar