De Ketterse Kathedraal


De kosmische vuur-religie van Ezechiel

VKblog van zaterdag 18 september 2010 door Wim Duzijn


Uit het Bijbelboek Ezechiel 1

De vier vaste tekens van de dierenriem
Stier, Leeuw, Adelaar (Schorpioen), Mensenzoon (Waterman)

Dit is wat ik zag: een stormwind, komend uit het noorden, een grote gloeiende wolkenmassa, een vuur van bliksemflitsen. Daar middenin zag ik iets dat glansde als wit goud.
In het midden van het vuur zag ik iets dat leek op een viertal wezens.
Zo zagen ze eruit: ze leken op mensen maar ze hadden elk vier gezichten en vier vleugels.
Hun benen waren recht en hun voeten, die blonken als gepolijst koper, leken op de hoeven van een kalf. Aan hun vier zijden, onder hun vleugels, zag ik mensenhanden.
De gezichten en vleugels van de vier wezens zagen er zo uit: hun vleugels raakten elkaar, en omdat ze aan elke kant een gezicht hadden, hoefden de vier wezens zich niet om te draaien als ze zich voortbewogen.
Hun gezichten leken van voren op het gezicht van een mens en van rechts op de muil van een leeuw, van links op de kop van een stier en van achteren op de bek van een adelaar.

En boven de hoofden van de wezens was een soort koepel, glinsterend als ijs, angstwekkend – deze koepel strekte zich hoog boven hun hoofden uit. Daaronder stonden ze, en hun vleugels waren uitgespreid en raakten elkaar. Hun twee andere vleugels waren toegevouwen en bedekten hun lichamen....
En boven de koepel zag ik iets dat leek op een troon van saffier, en daarboven, op die troon, zag ik een gedaante als van een mens.
Vanaf wat zijn lendenen leken te zijn naar boven toe zag ik iets dat glansde als wit goud en door iets als vuur omgeven was, en naar beneden toe zag ik iets als vuur, omgeven door een stralende gloed. Zoals de boog die bij regen verschijnt in de wolken, zo zag die gloed eruit.
Dit was de aanblik van de stralende verschijning van de HEER, en toen ik dit alles zag, wierp ik me voorover op de grond. Ik hoorde een stem die tegen mij zei: ‘Mensenkind, sta op, dan zal ik met je spreken.’

Terwijl deze woorden klonken, voer er een geest in mij die me weer op deed staan, en er werd opnieuw tegen mij gesproken:
‘Mensenkind, ik stuur jou naar de Israëlieten, naar dat weerspannige volk dat tegen mij in opstand is gekomen. Tot op de dag van vandaag verzetten ze zich tegen mij, zoals ook hun voorouders hebben gedaan. Naar dat volk, dat zo halsstarrig en eigenzinnig is, stuur ik jou. Je moet tegen hen zeggen: “Dit zegt God, de HEER...”
En of ze nu horen willen of niet – het is immers een opstandig volk –, ze zullen weten dat er een profeet in hun midden is geweest.


De boodschap van de Vuur-aanbiddende God

Dat de boeken die we 'de heilige bijbel' noemen een doodgewone heidense oorsprong hebben, weet iedereen die een klein beetje gezond verstand in zijn hoofd heeft. Maar omdat gezond verstand aanbidden niet in hoog aanzien staat in kringen die zich 'religieus' noemen, daarom weten veel mensen niet dat de bijbelboeken zijn ontstaan in een wereld waarin religie 'KOSMISCHE RELIGIE' was.
De tekst hierboven uit het bijbelboek Ezechiel, waarin verwezen wordt naar de vier Vaste Tekens van de dierenriem en naar de astrologische Vuurtekens, die in het verhaal de boodschap van 'de Heer' uitdragen, toont dat heel duidelijk aan
Het is dan ook geen wonder dat astrologen al eeuwenlang de opvatting van orthodoxe gelovigen dat het Oude Testament 'het woord van de een of andere aan een tribale groep gebonden God' zou zijn ontkennen.
Maar ook als het waar zou zijn, dat er een persoonlijke God is die de tekst hierboven geschreven heeft, of beter gezegd, gebeiteld heeft in een stenen tafel, want in de oudheid manifesteerden goden zich soms op een nogal protserige en uitbundige wijze aan de mensen, dan kun je alleen maar concluderen dat die God een astroloog en een Vuur-aanbidder is...
En dat is nu precies de God die eeuwenlang werd aanbeden door aanhangers van het Perzische Zoroastrisme.

Binnen het Zoroastrisme staan VUUR-waarden centraal, een begrip dat betekenis krijgt wanneer je het element Vuur koppelt aan de drie Zodiaktekens die volgens astrologen bij dat element behoren:
de LEEUW (optimisme, warmte, streven naar het beste en het hoogste),
De BOOGSCHUTTER (optimisme, rechtvaardigheid, wijsheid, tegenstellingen overbruggen) en
de RAM (optimisme, daadkracht, niet bij de pakken neer willen zitten, luie mensen de wereld van het doen insleuren...).

"Goede daden, goede woorden, goede gedachten", is het leefdevies van de Zoroastrische religie waarin de LEVEN-gevende God AHURA MAZDA centraal staat.
Bijzonder positief allemaal - zodat het geen wonder is dat deze religie sterk dualistische trekjes vertoont. Tegenover al dat gruwelijke positieve gedrag (gruwelijk omdat niemand altijd maar goede gedachten in zijn hoofd kan hebben) wordt de negatieve wereld van de duistere God AHRIMAN geplaatst.
Ahriman is de verleider die voor chaos, onrechtvaardigheid en kille onmenselijkheid staat.
Hij is de Slang uit het paradijs die de mensen vertelt dat ze met behulp van de moraal (de kennis van goed en kwaad) 'goddelijk' kunnen worden, een verwijzing naar het farizeisme dat in het evangelie, waarin Jezus zegt dat hij 'de weg, de waarheid en het leven' is, scherp veroordeeld wordt, omdat een blinde, hersenloze aanbidding van de wet het leven in mensen kan vernietigen.
Daar waar Zoroastrianen (Vuurmensen) warmte nodig hebben om te kunnen leven geeft Ahriman (de blinde wetgever die alleen maar chaos schept) de wereld kilheid - versteende vormen die in dienst staan van de (geestelijke) dood...


Zoroaster hymn: They destroy Life

The teacher of evil destroys the lore, he by his teaching destroys the design of life, he prevents the possession of decent thought from being prized. ..
He it is that destroys, who declares that the Ox and the Sun are the worst things to behold with the eyes, and has made the pious into liars, and desolates the pastures and lifts his weapon against the righteous man.
It is they, the liars, who destroy life, who are mightily determined to deprive matron and master of the enjoyment of their heritage, in that they would prevent the righteous, Life-giver, from the Best Thought. ( Zoroaster Hymns of the Zend Avesta, 32)

Zie ook: The Zoroastrian Priestesses of Iran


"En het eerste dier geleek op een leeuw en het tweede op een jonge stier, en het derde dier had een gelaat als van een mens en het vierde dier geleek op een adelaar in zijn vlucht."

Binnen de dierenriem onderscheidt men vier hoofdtekens, vier vaste tekens en vier beweeglijke tekens.
De tekens die door Ezechiel worden genoemd, de Stier, de Leeuw, de Schorpioen (adelaar) en de Waterman vormen tesamen de groep van vaste tekens. Zie voor info: The fixed signs