Christus-Mystiek & Het Grote Sterven
de mystieke betekenis van de kruisdood

The most important thing is to find out
what is the most important thing.
Shunryu Suzuki, Zen-meester

De Ernst Van Het Kruis
VKBlog, vrijdag 12 oktober 2007

Ernstige mensen zijn in het algemeen mensen die een hekel hebben aan flauwekul. Dat is de reden waarom aan flauwekul verslaafde mensen alles wat serieus is vanuit de grond van hun hart verafschuwen en alles op alles zullen zetten om tegenover de filosofie van de ernst de onzinnige chaos van 'de flauwekulcultuur' te plaatsen.

Als anarchist en astroloog heb ik jaren lang het conflict in het Midden-Oosten geobserveerd en hoewel zich serieus noemende mensen geneigd zijn alles wat met anarchisme en astrologie te maken heeft 'flauwekul' te noemen heb ik ontdekt dat juist diegenen, die de vijanden zijn van het individu-gerichte anarchisme en de individu-gerichte astrologie, de vertegenwoordigers zijn van het meest hardnekkige flauwekuldenken dat de mensheid ooit heeft gekend.
Kenmerk van flauwekuldenken is dat het (vanwege het feit dat het collectief- of groep-gebonden is) gewetenloos is, dat wil zeggen dat het nooit zichzelf tot object maakt van serieus nadenken.
Als er nagedacht moet worden over moraal, dan zal men moeten kiezen voor de vreemde eenling die weigert de grote bak met flauwekul die hem wordt voorgehouden 'ernst' te noemen, want ook al is die vijandige ander superserieus, zo ernstig en bedachtzaam en objectief, dat zelfs de motten van verveling uit zijn jas vallen, dan nog is de flauwekuldenker - ondanks al zijn zalvende flauwekulpraat - niet bereid toe te geven dat de ernstige mens het tegendeel van een onzindenker is.
De merkwaardige afkeer van ernst leidt ertoe dat jaren lang enstige mensen (beter gezegd: mensen die een poging doen serieus en verstandig te zijn) de meest ellenlange betogen op papier zetten, die vervolgens door de vertegenwoordigers van de flauwekulcultuur in de vuilnisbak geworpen worden, omdat flauwekul alleen maar kan gedijen in een wereld waarin geen werkelijke ernst bestaat.
Hetgeen voor mij de reden is om te kiezen voor het serieuze denken, dat alleen maar daar kan bestaan waar anti-collectivistische stromingen en bewegingen (dus ook anarchisme en astrologie) serieus genomen worden.

Astrologie als levensfilosofie heeft weinig te maken met het opstellen van horoscopen. Dat kan en mag, maar het hoeft niet, omdat astrologie in de eerste plaats het kiezen is voor de sociaal-liberale opvatting dat alle mensen in diepste wezen gelijk, of beter gesteld: gelijkwaardig, zijn, zodat niemand het recht heeft op grond van niet redelijke argumenten een ander te onderdrukken of te onderwerpen.
Wie voor gelijkwaardigheid kiest kan niet om de noodzaak heen de macht te controleren (anarchistisch handelen), omdat machtsdenken niets anders is dan de een boven de ander te plaatsen, een praktijk die niet, om het duur uit te drukken 'intrinsiek verwerpelijk' is, maar dat wel wordt wanneer de motieven die de machthebber bewegen onzuiver zijn, mogelijk zelfs het gevolg zijn van een denkhouding die 'flauwekul' moet worden genoemd.

Controle van de macht is zinloos wanneer flauwekuldenkers (mensen die zich blindelings uitleveren aan bepaalde geloofsopvattingen) die taak op zich nemen, want alles wat een flauwekuldenker doet is er zorg voor dragen dat de ernstige mens (de mens die met zijn serieuze gedrag aantoont dat de blind handelende ander een losbol is) wordt weggewerkt, zodat mensen gedwongen worden jaar in jaar uit oeverloos te blijven zeuren over niks, daarbij gesteund door het machtige leger van de nihilistische strijders ('het leger', ‘onze jongens', etc.) die geen andere wet kennen dan het aloude militaristische grondprincipe van een gewetenloze moraal: 'bevel is bevel'...

Simpel is het wel, het leven van de flauwekuldenker. En wat zo frappant is dat mensen die zichzelf 'intellectueel' en 'liberaal' noemen er van harte aan mee werken.
Terwijl de nihilisten elkaar op een gewetenloze wijze met bommen bestoken schrijven ontelbare legioenen intellectuele watjes lange ingewikkelde verhalen over hoe het allemaal 'zou moeten zijn', terwijl alles wat ze in feite doen is de werkelijk serieuze mens vervelen met volmaakt zinloze praatsessies, die allemaal overbodig zouden zijn wanneer de ernstige mens, de mens die zich niet laat gebruiken door nihilisten, het recht zou krijgen een einde te maken aan de flauwekul...

Ernst hoort astrologisch gezien bij het autoritaire teken herenteken Steenbok en de daarbij behorende planeet Saturnus.
Wanneer christenen Jezus 'de Heer' (de Here, 'Lord Jesus', etc...) noemen, dan verwijzen zij naar zijn Saturnale of vaderlijke kwaliteiten.
"Niemand kan tot de Vader (astrologisch Saturnus) komen dan door mij", stelt Jezus in het evangelie, een uitspraak die alleen maar dan serieus genomen kan worden door serieuze mensen wanneer Jezus hier gezien wordt als een figuur die zichzelf ontstijgt: niet door een zichzelf opofferende 'God' te zijn (zoals geestelijk luie christenen het stellen), maar door symbool te zijn - een verwijzing dus naar het tot serieuze actie oproepende principe van de ernst, dat zichtbaar wordt gemaakt in een reeks astrologische symbolen: ezel, kruis, vader, etc...
Het merkwaardige feit dat Jezus als Saturnale eenvouddenker werd verbannen uit een tribalistisch-religieuze samenleving laat zien dat de schrijvers van het evangelieverhaal heel goed inzagen dat ernst overal wordt uitgebannen waar de collectivistische flauwekuldenjer de macht in handen heeft.

Saturnus is de planeet van de eenzaamheid, de afzondering, de tocht door de woestijn, de keuze voor het sterven of 'de goede dood'.
Als zodanig is hij de vijand van het grote, de massa, de bombast, de opschepperij, het oeverloze gezeur en de wil van mensen zichzelf om te toveren in fictieve figuren die de ontkenning zijn van de simpele eenvoud die het leven (volgens de Saturnale denker) in wezen is.
In een Saturnale wereld heerst niet de collectieve chaos met zijn beneveling van de zinnen, maar de orde van de eenvoudige mens die alles wat overbodig is verwijdert en aan eenvoudig plezier geluk weet te ontlenen.

Veel mensen realiseren zich niet dat een ernstig mens in wezen een revolutionaire figuur is. De socialistische leuze 'sterft gij oude vormen en gedachten' zou je het levensmotto van de ernstige mens kunnen noemen...Dat ik een Saturnale figuur ben blijkt uit
mijn geboortehoroscoop, die besproken wordt op de webpagina
Ik en mijn spirituele opdracht

Mystiek is het verbrijzelen van de religieuze hypocrisie.
Het is het forceren van de deur om opnieuw toegang te krijgen tot de kern van het geloof.
Daarom is mystieke poëzie vaak volkomen a-religieus. Ze moet zich immers verzetten tegen de corruptie van de religie en kan dus geen gebruik maken van dezelfde taal als gebruikt wordt door de tendens die ze bestrijdt.
Mystiek, dat is de houding van Jezus die de marktkramers uit de tempel verdrijft.
Middeleeuwse moslimmystici zoals Jahahi'ddin Rumi en Haci Bektas Veli waren dichters en denkers die hun tijdgenoten wilden bevrijden van valse waarden en gewoonten, van zaken die vervormd waren door machtsstreven en menselijke tekorten.
Ze verwierpen het gevestigde religieuze en politieke gezag. Daarom werden ze in hun periode voor ketters aanzien.
Mystiek voert je altijd terug op de essentie van het bestaan: de mens, het individu.
De wegbereiders zijn begenadigde mensen. De massa of 'het algemeen belang' staan vaak hun eigenlijke roeping in de weg. Zodra politieke, economische of andere belangen een rol gaan spelen, verdwijnt de genade. Want macht is niet enkel in staat het lichaam van de mensen te verkrachten, maar ook de geest.

Uit: Een gesprek met de Turkse Soefi-muzikant Kudsi Erguner

wim duzijn, zwolle - nederland