Revolutie in Holland

Wie wil weten wat de veranderingsgezinde studentenjeugd in de jaren 1964 - 1978 zoal bewoog, wordt aangeraden de in PDF-vorm gegoten doctoraalscriptie van Wouter P. Beekers te downloaden, een verhelderend geschrift dat de tamelijk platvloerse titel 'MAO IN DE POLDER' draagt.

Mao in de polder

Doctoraalscriptie Vrije Universiteit - Faculteit der Letteren - Opleiding Geschiedenis - Begeleider: Prof. Dr. J.C. Kennedy - Medelezer: Dr. G Voerman - Wouter P. Beekers - Erasmusstraat 187 - 3035 LD Rotterdam - 18 januari 2005


De Grote Proletarische Culturele Revolutie - vaak afgekort tot Culturele Revolutie – was een revolutionaire campagne die plaatsvond in de Volksrepubliek China van 1966 tot 1976. De revolutie werd in gang gezet door Mao Zedong – de toenmalige voorzitter van de Communistische Partij van China – om zijn tegenstanders uit te schakelen. Schattingen van het aantal doden ten gevolge van de gewelddadigheden tijdens de Culturele Revolutie variëren tussen de 1,7 miljoen en 8 miljoen mensen. (Wikipedia info)

Mao & de planeet Pluto

Omdat binnen de sociale wetenschappen eigenlijk niet op een zinvolle wijze gesproken kan worden over 'blinde collectieve krachten' (het woordje 'zondebok' - iemand die slecht gemaakt mag worden (letterlijk en figuurlijk) terwille van het heil van de groep - kent de sociologie helemaal niet) voeg ik aan mijn wetenschappelijke verhandeling over sociale verandering en marginaliteit een korte astrologische tekst toe waarin wordt gewezen op de bijzondere rol die volgens de astrologie de planeet PLUTO speelt binnen het proces van collectivisering en de daarmee samenhangende veranderings- en uitstotingsprocessen.


De planeet Pluto wordt binnen het kosmische wereldbeeld gezien als de taboedoorbreker die mensen hun maskers afrukt.
Vooral wanneer hij samenwerkt met de eigenzinnige, non-conformistische planeet Uranus kunnen er botsingen optreden die ofwel nuttige of relatief zinvolle veranderingen bewerkstelligen ('de seksuele revolutie', 'de elektronische revolutie', etc.), ofwel de wereld omtoveren in een chaotisch schimmenspel dat wordt opgevoerd door eigenzinnige warhoofden, die van het vernietigen van de orde ('het systeem', 'het kapitalisme', etc) hum levensdoel hebben gemaakt.
Het feit dat over de gehele wereld studenten (dus niet gewone mensen, die gewoon 'gewoon' bleven) 'het systeem' wilden veranderen, onder leiding van een man die in zijn eigen land de intellectuele elite nuttige landarbeid wilde laten verrichten op het platteland, omdat zij volgens hem zomaar wat vrijblijvend zaten te theoretiseren in hun instituutjes, zonder daar ooit eens wat daadkrachtige, ondernemende conclusies aan te verbinden.., bewijst dat het menselijke handelen niet los kan worden gezien van zulke vage, onwetenschappelijk klinkende termen als 'tijdgeest', 'mode' of welk ander woord je wilt verzinnen voor een geheimzinnig krachtenspel dat mensen dingen laat doen waarvan ze achteraf zeggen volstrekt niet te begrijpen waarom ze het eigenlijk hebben gedaan.

Wat vast staat is dat binnen die merkwaardige tijdstromingen steeds autoritaire leiderfiguren centraal worden gesteld, en een van die leiders was in de jaren zestig en zeventig 'de grote vorman' Mao Tse Tung (Mao Zedong), een man die astrologisch gezien een veranderaar kan worden genoemd, wanneer je er van uitgaat dat de twee planeten Pluto en Uranus binnen het revolutionaire denken een belangrijke rol dienen te spelen.

Zoals het bijgevoegde plaatje laat zien vormt de planeet Pluto in de geboortehoroscoop van Mao Tse Tung negatieve aspecten met de Zon en de planeet Uranus.
Zonaspecten zijn (binnen de astrologische theorie) altijd uitermate belangrijk - ze geven aan het karakter eigenschappen die bij de betreffende aspecten behoren of ze projecteren die eigenschappen in anderen, waarmee men vervolgens de strijd dient aan te gaan.
De werking van de gewone aspecten is afhankelijk van de plaats die planeten innemen binnen de huizenhoroscoop.
Het is die ingewikkelde samenhang van determinerende factoren die een interpretatie van een horoscoop zo moeilijk maken en juist omdat een horoscoop zo'n complex systeem is mag je het rustig krankzinnig noemen dat zich 'wetenschappelijk' noemende geesten via een onbenullig reductieproces ('een horoscoop is een bedenkseltje en kan niks betekenen') de complexiteit uit het leven willen verbannen, om het te vervangen door de eenvoud van het theologische d.w.z. (anti-kosmische) wereldbeeld.
Kosmisch denken is de vijand van theologisch denken.
Theologisch denken is dat denken dat het chaotische, in zichzelf besloten ik-denken tot God verheft. Een theoloog, met andere woorden, gebruikt ‘god’ om van zichzelf een gesloten systeem te maken dat geen enkele verbinding vormt met andere systemen.
Theologen zullen daarom altijd zoiets 'gevaarlijks' als holisme afwijzen, omdat holisme grenzen afbreekt, de mens deel laat uitmaken van een sociaal systeem waarin hij samen met anderen als enkeling herkend kan worden - een opheffing van het dualisme dus - een vervaging van grenzen, die theologen 'antiwetenschappelijk' noemen, omdat een theoloog de wetenschap in dienst stelt van een atomiserende, materialistische 'god'.

Wetenschap en religie vormen binnen het kosmische denken een eenheid.
Een wetenschapper ziet het niet als zijn taak banvloeken uit ter spreken over naar weten verlangende anderen, een bezigheid die binnen het theologische denken tot de meest geliefde praktijken behoort.
Een theoloog die weigert banvloeken uit ter spreken over anderen is een onbestaanbaar fenomeen. Zodra hij de banvloek afzweert wordt hij een soort Christusfiguur, de man die het oordelen en veroordelen verbiedt en eist dat een mens zijn vijand lief heeft, maar omdat zoets ondenkbaar is in een wereld die het ware christendom (een geestelijke wereld waarin mensen christusfiguren mogen zijn) heeft afgezworen, daarom bestaan dergelijke theologen niet en daarom kunnen leidersfiguren als Mao Tse Tung ook zo belangrijk worden, omdat zij als fervente dualisten en vijanden van het holistische denken de rol van theoloog (zo niet duurzaam, dan in elk geval tijdelijk) kunnen overnemen.

Dat is wat er in de jaren zestig en zeventig gebeurde, Er was in feite sprake van een theologische revolutie. De mens wilde een nieuwe God aanbidden en die God kende zijn eigen morele orde en die orde was streng dualistisch, zodat het te begrijpen valt dat een leider die sterk onder invloed stond van het destructieve Plutonische denken (‘vernietigen van de bestaande orde is vooruitgang’) uit kon groeien tot centrale figuur.


Zie ook: Mijn astrologie-site
info over het innovatieve astrologieprogramma New Age Astrologie

Astrologische duiding van het Uranus-Pluto-apect

Uranus Uranus in negatief aspect met Pluto is het aspect van de revolutionair die zo snel mogelijk resultaat wil behalen.
Ongeduld, over-impulsiviteit, en plotselinge, vaak volkomen onverwachte uitbarstingen van woede zijn kenmerkend voor dit aspect.
Dit is bij uitstek het aspect van de taboedoorbreker. Mensen shockeren, ze losrukken uit vastgeroeste kaders, is een geliefde (Uranische) bezigheid, die als negatief nevenresultaat immense conflicten, plotseling verbreken van relaties en kwaadaardige, veelal volstrekt onredelijke (Plutonische) wraakacties met zich mee kan brengen.
Dit aspect maakt zeer eigenzinnig, inmenging van buitenaf wordt niet geduld. Vaak bestaat een extreem sterk verlangen naar het opbouwen van een geheel eigen leefsfeer.