Astrologie en Anarchisme
Wim Duzijn - VKblogjes 2005-2011

Rodin verbeeldde Adam niet alleen als een
klassieke schoonheid met barokke spierbundels,
maar ook als een kwetsbaar, schuldbewust en berouwvol mens.


Er is in de mens een dubbele bron voor handelingen,
namelijk de natuur en de wil. De natuur wordt geregeerd door de sterren,
terwijl de wil vrij is. Maar tenzij zij weerstand biedt,
wordt de wil meegesleept door de natuur en wordt mechanisch...

Albertus Magnus

The sky calls to us..., but there was a time the stars seemed an impenetrable mystery. Today we have begun to understand them. In our personal lives also, we journey from ignorance to knowledge. Our individual growth reflects the advancement of the species.
The exploration of the cosmos is a voyage of self discovery”. Carl Sagan


* Why isn’t it taught in public school system that every culture on our planet looked to the heavens as a wellspring of enlightenment?
Why does the fact that early humans utilized the heavens to create a stable existence bother religious totalitarians?

* Come to the realization that humankind can discover how a sacred bond between heaven and earth is linked to the development of the greatest religions, societies and civilizations. Recognize why worldwide peace depends on how well humanity rediscovers its celestial beginnings. (Hunter in the Sky)

Wetenschap en Geloof
Rudolf Hendriques

"Om een theorie op te bouwen of om een theorie te weerleggen werken wetenschappers met axioma's.
Axioma's zijn stellingen of aannames die men gebruikt om een theorie te maken.
Door een axioma te bewijzen of juist door een axioma te weerleggen staat of valt een theorie.
Eigenlijk kun je een theorie nooit echt bewijzen, je kunt alleen aantonen dat je aannames tot dan toe lijken te kloppen, elke theorie is aan tijd en ontwikkeling onderheven. Sommige ontwikkelingen bewijzen dat een stelling tot dan toe klopt, een andere ontwikkeling breekt een theorie juist weer af."

"Wetenschap is geboren uit filosofie, de roots van wetenschap is filosofie. Als je een mosterdzaadje plant, groeit daar een mosterdboompje uit, niet iets anders. Hetzelfde met wetenschap en filosofie, wetenschap bestaat uit tal van axioma's....
Teveel “dingen” zijn slechts geloof en nooit gezien of letterlijk waargenomen. Wat is het verschil dan nog tussen wetenschap, filosofie of geloof?
Zolang men in de wetenschap over theorieën spreekt en deze continue probeert te verbeteren ( = veranderen) is wetenschap ook gewoon een vorm van geloof."


Astrologie versus 'het geloof'

Astrologie is een wetenschapsbeoefening die op grond van een voorondersteld theoretisch systeem menselijk gedrag probeert te herleiden tot astronomische verschijnselen.
Veel wetenschappers zijn de mening toegedaan dat de astrologische wetenschap geen eigen theorie mag ontwikkelen.
Ze verwijten de astrologie zelfs dat zij een theorie hanteert, zonder zich te realiseren dat wetenschap zonder theorievorming ondenkbaar is.
Het probleem dat zich hier voordoet is geen wetenschappelijk probleem maar een moreel (beter gezegd: vals moralistisch) probleem.
De theorie wordt als ‘slecht’, ‘zondig’ en dus ‘immoreel’ ervaren. En omdat men het begrip ‘zondig’ niet wenst te gebruiken, heeft men het begrip ‘duivels’ vervangen door het moderner klinkende woordje ‘onwetenschappelijk.’

Aardse & Kosmische Religiositeit

"Cosmic religious feeling...is very difficult to explain...to anyone who is entirely without it, especially as there is no anthropomorphic conception of God corresponding to it. ...
How can cosmic religious feeling be communicated from one person to another, if it can give rise to no definite notion of a God and no theology?"
Albert Einstein (Lecture on "Religion and Science" in The World as I See It)

Astrologie vormt de verbindende schakel tussen wetenschap en religie - religie niet gezien als een vorm van geestelijke onderwerping, waarbij de blinde wetten in het leven roepende dictator tot 'god' wordt uitgeroepen, maar als het geloof in een'intelligent of goddelijk plan - het geloof dat de mens het middelpunt is van een kosmos die alles wat hij doet en denkt kleurt en tot op zekere hoogte bepaalt.
Dat - in zeker opzicht deterministische - geloof staat niet hoger of lager dan het wetenschappelijke geloof in de chaos, dat rustig stelt dat alles wat gebeurt het gevolg is van dom toeval, dat weliswaar primitief, dom en chaotisch is, maar dat despondanks het goede met ons voor heeft - mits we ons geloof blijven vestigen op het wetenschappelijke priesterdom, dat ons kan leren het blinde toeval te beheersen in een wereld waarin de religieuze dictator 'god' mag zijn.
"Youth", stelt Albert Einstein, "is intentionally being deceived by the state through lies".

Albert Einstein distantieert zich met zijn keuze voor het begrip 'kosmische religiositeit' (dat weliswaar naar determinisme verwijst, maar niet naar een kosmische oorzaak daarvan - astrologie is volgens Einstein 'bijgeloof') van al die vormen van religiositeit die de mens opsluiten binnen de enge grenzen van aardegebonden denkers, zoals bijvoorbeeld de Israelische kolonisten die met behulp van hun aardegebonden kolonisatiepolitiek van de enkeling een doodgewone (eendimensionale) kleinburger maken die niet in staat is zichzelf als onderdeel te zien van de verruimende (universalistische of moederlijke) werkelijkheid 'kosmos', een werkelijkheid die altijd wereldburgerschap vooronderstelt.

De vraag is waarom Einstein met zijn geloof in een intelligente kosmos en zijn afwijzing van utopistisch maakbaarheidsdenken (dat gebaseerd is op de vrije wil van de mens) het kosmische creationisme dat ten grondlag ligt aan de astrologische visie op de wereld afwijst.
Zijn geloof is in feite weinig meer dan de keuze voor een in een mystiek jasje gestoken vorm van 'Niet Weten' (agnosticisme), zodat het zich enigszins machteloos op moet stellen tegen al die allesweters, die (zoals hij het zelf ooit stelde) met behulp van leugens de jongeren misleiden...

Dit is een nieuwe reeks VK-blogjes, waarin astrologie en anarchisme, een tweelingpaar dat nooit een woning heeft kunnen vinden binnen anti-anarchistisch Nederland, broederlijk en zusterlijk samengaan.
In het eerste blogje, Amerika en de Tempelmythe (zie de linkknop hieronder) wordt gewezen op het conflict tussen de liberale, anarchistische mentaliteit van het Romeinse leger en het preutse, hysterische moralisme van de joodse religie in Jeruzalem.
Dat is niet zo maar een willekeurige keuze. De essentie van anarchisme is het ontheiligen en het ont-idoliseren van het bestaan.
Het zal duidelijk zijn dat begrippen als 'het heilige land', 'de heilige stad', en 'de heilige tempel', een bouwwerk dat verwijst naar een machtige heerser ('koning en strijder') die alle mensen die niet in hem willen geloven gaat vernietigen' niet in het wereldbeeld van een anarchist kan worden ingepast. (Wim Duzijn, 12-6-2021)


Flashback 2001
"Clinton said he bluntly contradicted Arafat when, in one of their final conversations, the Palestinian leader expressed doubts that the ancient Jewish temple actually lay beneath the Islamic-run compound in Jerusalem containing the holy Al Aqsa Mosque and the Dome of the Rock.
This was a critical point of dispute, since the Western Wall, a remnant of the temple's retaining wall, is the holiest site in Judaism and one the Israelis were intent on maintaining sovereignty over.
"I know it's there," Clinton said he told Arafat." (Michael Hirsh, Newsweek, June 27, 2001)

Zie ook: The Temple Revolution


InhoudsopgaveOver mijzelfEureka, een nieuw systeem ontworpen,
Amsterdam 1971
Je zou mij een anarchistische vertegenwoordiger van het Midden kunnen noemen, anarcho-liberaal dus, iemand die het gelijkheidsdenken van het anarchisme koppelt aan het autoriteitsdenken van het Midden - waarbij autoriteitsdenken niet gezien wordt als kiezen voor opschepperij (astrologisch: Leeuw) en macht, dwang & jaloezie (Schorpioen), maar als een keuze voor het triniteitsdenken (Maan=Moeder, Saturnus=Vader & Jupiter= de verdraagzame bruggenbouwer), autoriteitsdenken dat niets te maken heeft met de christelijke drie-eenheidsgedachte, die weinig meer is dan een in heilige vormen gegoten pervertering of verkrachting van de waarheid - die op een welhaast evident te noemen wijze bij de astrologie ligt en niet bij de Perzisch-Rooms-Ezraistische priestercultuur die het beeldende, anarchistische symbooldenken ondergeschikt heeft gemaakt aan een verabsoluteerde waarheid.


Bezoek ook Mijn Ketterse Kathedraal


ASTROLOGIE en HOLISME

Astrologie is gebaseerd op de Orientaalse visie op het menselijk bestaan, een creationistische visie die God ziet als het geheel van het bestaande (God als 'het zijnde', 'Ik ben Ik ben').
Dat betekent dat niemand binnen het grote geheel het recht heeft God te claimen.
God, zo stelt de Koran terecht, is verheven boven hetgeen met hem vereenzelvigd wordt.
God is daarmee de onkenbare die zichzelf kenbaar maakt in het totaal van de schepping.
Veel moslims, die zichzelf vereenzelvigen met tot idool verheven zaken als 'de heilige profeet', of 'het heilige boek' of 'de goddelijke shariawet' beseffen niet dat de uitspraak dat niets vereenzelvigd mag worden met 'god' in feite betekent dat je moet kiezen voor een anarchistische levensvisie, waarin niemand het recht heeft tussen de mens en 'god' in te gaan staan.
Binnen een holistisch-Orientaalse zijnsvisie (waar het begrip 'Allah' naar verwijst) bestaan er geen goddelijke volkeren, geen goddelijke priesters, geen goddelijke profeten of andere zaken die gezien moeten worden als exclusieve verwijzingen naar 'God'.
Alles en iedereen is deel van het grote geheel. Zodat al diegenen die de gelijkheidsvisie van het holisme ontkennen 'vijanden van God' genoemd kunnen worden.

Astrologische Principes

Hoewel een geboortehoroscoop een statisch geheel is, een fotografische weergave van de planetenstanden op het moment van de geboorte, is zij toch betrokken bij het dynamische proces van zich voortdurend aan de hemel voortbewegende planeten. Dat komt omdat een geboortehoroscoop volgens de astrologische theorie niet zomaar een plaatje is, dat in een la van de kast gelegd wordt, maar een programma, dat onderdeel uitmaakt van een groter systeem.
Je zou het leven kunnen zien als een immens computersysteem waarin alle informatie op een zinvolle wijze is opgeslagen. Binnen zo’n systeem blijft alle ingevoerde informatie bestaan, en bij alles wat we doen zullen we rekening mioeten houden met datgene wat er al is.
Juist omdat dit denkbeeld ons confronteert met de complexiteit van het menselijke bestaan worden veel mensen erdoor afgestoten.
Wie gemakkelijke oplossingen zoekt, zal alles wat onzeker maakt afwijzen. Men vlucht weg in een schijncomplexiteit, die de werkelijke problemen behoort te verdoezelen.
Wetenschap wordt op die manier een vluchtweg voor gemakzuchtigen en verblinde machthebbers, die kiezen voor het schematiseren van het bestaan, zonder rekenig te houden met de spirituele behoeften van de mens (zoals verlangen naar zingeving, liefde en geloof in een geniale kracht, die uitstijgt boven de kleinzieligheid van egoistisch, nivellerend materialisme).

Astrologie is geen vlucht in een schijnwereld.

Astrologen - niet de aangepasten, maar de anarchisten onder hen - zien alles wat er is en ze proberen dat alles te verklaren.
Met zweverigheid en occultisme heeft dat niets te maken. Je kunt alleen die mensen zweverig noemen die de realiteit ontkennen, of die de realiteit willen aanpassen aan hun ideologische denksystemen.
De astrologie (of beter gezegd: de intelligente mens die de astrologie op een serieuze wijze wil beoefenen) weigert dat.Hij staat voor het moederlijke (alles omvattende en beschermende) principe: Wat is, dat is (“Ik ben Ik ben“); en daar valt niet aan te tornen.
En omdat alles bestaat, zul je er mee moeten leren leven – met de nadruk op ‘leren‘, een woord dat altijd wordt afgewezen in een weten afwijzende moederloze dwingelandwereld waarin alleen het recht van de sterkste geldt:
De sterke – dus ook de macht bezittende wetenschapper – heeft in een dwingelandwereld altijd gelijk.
De enige manier om het gelijk overeind te houden is het verzwakken en/of vernietigen van de tegenstander.