De voorspellende en verklarende
waarde van New Age Astrologie

Voorspellen is een riskante zaak. Niet alleen omdat mensen zelden beschikken over de juiste geboortegegevens, maar ook (en vooral) omdat mensen niet gelijk zijn.
Elke samenleving kent tegenstellingen. Goed, zegt de moralist, staat tegenover slecht, maar de moralist is een simplist, die altijd zijn eigen gedrag probeert goed te praten, dus aan zijn onderscheidingsvermogen mag best getwijfeld worden. Waar het echter om gaat is dat de menselijke samenleving geluk en ongeluk kent en dat mensen via een primitieve machtspolitiek proberen zichzelf gelukkig te maken ten koste van een ander.

De ideale samenleving (in spiritueel opzicht) zou een samenleving zijn waarin geluk en ongeluk gedeeld worden. Dat zou een samenleving zijn waarin een rijke, machtige bovenlaag niet in staat is het ongeluk af te wentelen op de zwakken en de machtelozen. Je zou zo'n samenleving 'socialistisch' kunnen noemen, maar ook 'liberaal', omdat beide sociaal-politieke bewegingen de vrijheid van de mens centraal stellen, en iedereen weet dat vrijheid doodgewone onzin is, als je iemand veroordeelt tot het ongeluk.

Voorspellen in een oneerlijke samenleving veronderstelt dus dat je weet in welke positie een mens zich bevindt. Kan hij afwentelen, of is hij zo arm en zwak dat hem dat onmogelijk wordt gemaakt. De afwentelaars hebben meer geluk dan de machtelozen. Dat is een harde waarheid. 'De duivel", luidt een oude volkswijsheid, 'schijt altijd op de grote hoop'. Wie pech heeft, krijgt veelal steeds meer pech. Hij komt terecht in een vicieuze cirkel, die niemand zal proberen te doorbreken in een sociaal-onrechtvaardige wereld. De astroloog moet zich daar bewust van zijn. Alleen dan is hij in staat positieve en negatieve aspecten op een juiste wijze te interpreteren.

Bij het voorspellen maakt het programma New Age Astrologie gebruik van een progressiesysteem dat gebaseerd is op een uitspraak in het Oude testament: "Ik zal u een dag voor een jaar geven... (Numeri 14:34). Dat zegt niets over de religieuze waarde van dat Oude Testament. Het bewijst hoogstens dat in de joodse geschiedenis niet-religieuze invloeden een religieuze meerwaarde hebben gekregen die er niet toegekend aan had mogen worden.

Prinses Diana & haar Demon

In het geval van Prinses Diana geeft dit voorspellende systeem - tesamen met het nieuwe 7-graad-aspectensysteem (zie infolink hiernaast) - uiterst frappante resultaten. Op het moment van het auto-ongeluk, dat plaatsvond na een wilde achtervolgingsjacht door fotografen, zijn twee zeer negatieve Zon-Pluto aspecten werkzaam, PLUTO-ZON en PLUTO-NEPTUNUS (aspecten waarvan de werking versterkt wordt omdat ze in de geboortehoroscoop aanwezig zijn.)

Prinses Diana: Progressiehoroscoop

negatieve Pluto-aspecten in de progressiehoroscoop van Diana


    Negatieve Pluto aspecten hebben een slechte naam binnen de wereld van de astrologie.
    Ze worden vereenzelvigd met haat, woede, laster, vervolging en destructief gedrag. Prinses Diana heeft die negatieve Pluto invloeden tot aan haar dood op 31 augustus 1997 ervaren.

Aspecten volgens het 7-graad-systeem

negatieve Pluto-aspecten in de geboortehoroscoop van Diana

Uit New Age Astrologie Helpbestand, Progressieve Aspecten:

ZON in negatief aspect met PLUTO

In deze periode wordt men vaak gedwongen radicale veranderingen door te voeren en oude overleefde gedragspatronen los te laten. Vaak weet men dat een grote schoonmaak op alle gebieden van het leven nodig is, maar weigert men die daadwerkelijk uit te voeren. In deze periode kan het dan ook voorkomen, dat anderen een veranderingsproces in gang gaan zetten, waar men zelf geen controle meer over heeft..
Er kunnen problemen ontstaan met gezagsdragers, die eisen dat men zich verantwoordt voor bepaalde vormen van gedrag. Die conflicten verlopen meestal nogal pijnlijk. Pluto staat voor macht en dwingelandij en negatieve aspecten kunnen daarom erg vervelende machtsspelletjes in het leven roepen.
Wanneer men zich aanmatigend en heerszuchtig gaat opstellen zal de intensiviteit van het conflict alleen maar verdiept en versterkt worden, waarbij de kans groot is dat de uitwerking van dit aspect destructief van aard zal blijken te zijn.
Men moet er voor zorgen niet in situaties verzeild te raken waarin men het slachtoffer van geweld kan worden. Dit aspect kan er namelijk toe leiden dat men, zonder dat men zich daarvan bewust is, gewelddadigheid aantrekt.
Ongelukken met machines komen bij negatieve Pluto-aspecten vaak voor. Goed onderhoud en regelmatige controle wordt daarom aangeraden.

NEPTUNUS in negatief aspect met PLUTO

Pluto is de sloper, die alles wat oud en versleten is uit de weg wil ruimen. Neptunus houdt veel zaken in stand, ook wanneer ze niet meer passen in een nieuwe tijd, een nieuwe leefomgeving of een nieuwe liefdesrelatie. Door dit aspect komt de passieve behoudzucht van Neptunus in conflict met de revolutionaire veranderingswil van Pluto. Dat betekent dat men in deze periode gedwongen kan worden allerlei zaken die de geestelijke ontwikkeling afremmen overboord te gooien. Dat kan een pijnlijk proces zijn, hoewel de uitkomst - het maken van een nieuwe start - toch positief kan zijn.
Vaak is dit een periode van diepe, intense spanningen. De emotionaliteit kan zulke heftige vormen aannemen, dat men bij tijden niet in staat is zijn gevoelens onder controle te houden. Hysterische huilbuien en woedeaanvallen kunnen dan het resultaat zijn.
Soms is er sprake van geheime vijandschap. Meestal is er dan sprake van mensen die op een stiekeme, achterbakse wijze machtsspelletjes proberen te spelen.
New Age Astrologie